ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kopyalama merkezi olarak kullanılacak 11 m² alan kiraya verilecektir

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ordu Üniversitesi Morfoloji binasında bulunan 11.84 m2 Taşınmazın Kopyalama Merkezi olarak Kiralanması İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Binası 52200-Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORDU ÜNİVERSİTESİ

KOPYALAMA MERKEZİ KİRALAMA İŞİ

İLAN

Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne ait Morfoloji Binası kopyalama Merkezi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE 1- İdareye İlişkin Bilgiler

 1. Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORDU ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 2. Adresi: Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Binası 52200-Altınordu/ORDU
 3. Telefon Numarası: 0.452.234.70.98
 4. Faks Numarası : 0.452.234.93.02
 5. İlgili personelin Adı, Soyadı ve Unvanı: Birol YAŞAR /Şube Müdürü

1.2.İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.
MADDE 2- İhale Konusu Kiralamaya ilişkin Bilgiler

 1. Adı: Ordu Üniversitesi Morfoloji binasında bulunan 11.84 m2 Taşınmazın Kopyalama Merkezi olarak Kiralanması İşi
 2. Niteliği, Nevi ve Miktarı: Ordu Üniversitesi Morfoloji Binasında bulunan 11,84 m2 Kopyalama Merkezi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca tahmini bedel üzerinden açık teklif usulüyle gerçekleştirilecektir.
 3. İhalenin Yapılacağı Yer: Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Bina 52200 Altınordu/ORDU
 4. İhalenin Tarih ve Saati: 25.02.2019-14:00
 5. İhale Doküman Satış Bedeli: 50,00 (Elli) TL
 6. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Bakanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Ek Bina 52200 Altınordu/ORDU
 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dokümanını idareden satın almaları gerekmektedir.

MADDE 3- Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Kopyalama Merkezine ait Bilgiler
Ordu Üniversitesi Morfoloji Binasında bulunan Kopyalama Merkezine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.No İşin Adı Ada/Parsel Alan (m2) Tahmini Bedel Geçici Teminat
1 Kopyalama Merkezi Kiralama işi
2810/4

11,84 m2

33.000,00 TL

990,00 TL

MADDE 4- İstenecek Belgeler
Gerçek Kişilerde;

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna dair Onaylı Nüfus Kayıt Örneği
 2. İsteklinin gerçek kişi olması halinde Onaylı İkametgâh Belgesi
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde Noter Onaylı İmza Beyannamesi

Tüzel Kişilerde;

 1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi
 2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Onaylı imza sirküleri ve onaylı Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Teklif veren isteklilerin teklif mektubu
 • Teklif veren bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun süresiz geçici teminat veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

MADDE 5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesi uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
MADDE-6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR