KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konyaaltı Altınkum'da Ersen Ünal Parkı'nda büfe kiraya verilecektir

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964301
Şehir : Antalya / Konyaaltı
Semt-Mahalle : ALTINKUM MAH. / ARAPSUYU
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ANTALYA EKSPRES 18.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Altınkum Mahallesi Ersen Ünal parkı içerisindeki büfe 3 yıllığına kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1),
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN:


Muhammen bedeli; 1.yıl tahmin edilen KDV hariç aylık kira bedeli 6.200,00 TL (Altıbinikiyüztürklirası), 1.yıl tahmin edilen yıllık KDV hariç kira bedeli 6.200,00x12ay=74.400,00TL (Yetmişdörtbindörtyüztürklirası), geçici teminat 2.232,00TL(İkibinikiyüzotuzikitürklirası) olan tasarrufu Belediyemize ait Altınkum Mahallesi Ersen Ünal parkı içerisindeki büfenin 3 yıl süre ile kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 27/03/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilecektir.
İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişi veya Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:
1.Yasal ikametgahı olması. (2019 tarihli ikametgah veya yerleşim yeri belgesi)
2.Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.
3.Geçici Teminat Tutarı: 2.232,00 TL (İkibinikiyüzotuzikitürklirası)’dir. Geçici Kira Teminat Tutarı: 74.400,00 TL (Yetmişdörtbindörtyüztürklirası) Belediyemiz veznesine nakden yatırılacak ya da banka teminat mektubu verilecektir. Kira teminat miktarı her yıl kira artış oranında arttırılacaktır.
3.1.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.
(2019 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.).
3.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (2019 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
3.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1 ve 3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
3.3.1. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak yönetime karşı, ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Ayrıca ortak girişimcilerin ihaleden sonra kuracakları şirketin sermayesi ile sorumlu şirket olması halinde şirket ortaklarının şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını gösterir noter onaylı taahhütnameyi şirket kurulmasını müteakip Belediyeye vermeleri zorunludur.
3.3.2. İhaleden sonra sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin şirket ortaklarından da bir yıllık kira bedeli üzerinden şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir noter onaylı taahhütname (şahsi kefaletleri) alınacaktır. Taahhütname her yıl yeni kira bedeli üzerinden yenilenecektir. Ayrıca, şirket ortakları sözleşmeyi şahsi olarak da imzalayacaklardır. İhaleye katılacak olanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları ihale günü tarihli “Borcu Yoktur” belgesini ihale dosyasına koyacaklardır.
4.İmza sirküleri verilecektir.(Belge 2019 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
4.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2019 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2019 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
4.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.1) ve (4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
5.İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2019 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
6.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az % 25’ini sağlayacaktır.
7.Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
8.İhale dosyasının alındığına dair vezne makbuzu.
9.Şartnamenin 8 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır.
10. Teklifleri oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, noter onaylı türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekliler, belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini, ihale dosyalarına koyacaklardır.
İhale ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını aynı Müdürlükten 1.000,00-TL(Bintürklirası) karşılığında temin edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeler ve Belediyece istenecek diğer belgeler ile hazırlayacakları tekliflerini 27/03/2019 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Ancak istekliler ilanda belirtilen dosya teslim saatine 27/03/2019 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA’dır.
Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR