SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Konya/Selçuk Üniversitesi'ne ait 3 adet taşınmaz ihaleyle kiraya verilecektir

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alışveriş Kompleksi / Çağrı Merkezi,Araç Yıkama Tesisi,Paintball Rekreasyon Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.06.2019 09:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
12.06.2019 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rektörlük (merkez) binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

  1. Üniversitemiz Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisinde kalan ve aşağıda listede ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu hükümlerince kiraya verilecektir.

  2. İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Rektörlük (merkez) binasında yapılacaktır.

  3. İhaleye ait şartname Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 150,00 TL. bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.

4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatlerde aşağıda istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olduğuna dair belge
4.2- Türkiye'de tebligat için adres beyanı
4.3- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını ve belgeleyeceklerdir.
4.4- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
4.5- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
4.6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
4.7- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir).
4.8- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, aslı idarece görülerek onaylanmış olan suretini veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
4.9-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak değerlendirilecektir)
4.10-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubunu vermeleri şarttır.
4.11- İhale tarihi itibariyle vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
4.12- İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
5-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6-İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİNDE KİRALANCAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Sıra No

Yüz Ölçümü (m²)

Kiralan Cinsi

Yıllık Muhammen Bedel (₺)

Geçici Teminat (₺)

Son Teklif Tarihi

Son Teklif Saati

İhale Tarihi

İhale Saati

1

23.480,09

Alışveriş Kompleksi / Çağrı Merkezi

1.750.000,00

175.000,00

12.06.2019

16:30

13.06.2019

09:30

2

180,00

Araç Yıkama Tesisi

95.000,00

9.500,00

12.06.2019

16:30

13.06.2019

09:40

3

12.600,00

Paintball Rekreasyon Alanı

20.000,00

2.000,00

12.06.2019

16:30

13.06.2019

09:50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR