KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya merkez ve ilçelerinde 7 adet gayrimenkul ihaleyle kiraya verilecektir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yük Nakliye Yazıhanesi, Lokanta, Elma Bahçesi, Çay Ocağı ,Tarla,Berber Dükkanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen Tuzlukçu ve Çumra İlçelerindeki Elma Bahçesi vasıflı gayrimenkullerimiz 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2028 tarihine kadar kiraya verilecektir. Elma Bahçesi vasfı haricindeki diğer gayrimenkullerimiz ise 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.

 2. İhaleler, 26.03.2019 Salı günü saat 15.00’den itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

 3. Gayrimenkullerimizin 2019 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 4. İsteklilerin 26.03.2019 günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No:513 adresindeki, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

 1. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (TC Kimlik Numaralı),

 2. Tebligat için adres beyanı,

 3. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

 5. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Yük nakliye yazıhanesi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin K1 yetki belgesi vermeleri gerekmektedir.
h. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
ı. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

 1. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

S/N

ADRESİ

m²'si

Vasfı

2019 Yılı Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Horozluhan Mah. Şura Cad. Yeni Kamyon Garajı No:1/AZ Selçuklu/KONYA

37,49

Yük Nakliye Yazıhanesi

11.300,00 TL+KDV

1.017,00 TL

15.00

2

Bahçelievler Mah. Otogar Cad. No:2/11 Beyşehir/KONYA

80,00

Lokanta

5.500,00 TL+KDV

495,00 TL

15.02

3

İçeriçumra Mah. 0 Ada, 2526 ve 2527 Parseller üzeri Çumra/KONYA

49.393,76

Elma Bahçesi

13.000,00 TL+KDV

3.900,00 TL

15.04

4

Cahı Mah. Cahı Cad. No:66/14 Ereğli/KONYA

10,00

Çay Ocağı

30.350,00 TL+KDV

2.731,50 TL

15.06

5

Aşağıçiğil Yıldıztepe Mah. 335 Ada, 91 Parsel Ilgın/KONYA

3.023,00

Tarla

750,00 TL+KDV

67,50 TL

15.08

6

Aşağı Mah. 176 Ada, 1 Parsel üzeri Tuzlukçu/KONYA

32.567,63

Elma Bahçesi

27.000,00 TL+KDV

8.100,00 TL

15.10

7

Deştiğin Mah. Şehit Metin Akalın Cad. No:23/F Doğanhisar/KONYA

35,00

Berber Dükkanı

2.000,00 TL+KDV

180,00 TL

15.12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR