KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Kantini kiraya verilecektir

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940667
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEMLEKET 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi adresinde bulunan Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesindeki Kantin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram / KONYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Kantin Kiralama İhale İlanı

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi adresinde bulunan Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesindeki Kantin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İhale konusu iş: Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Kantin Kiralama İşi
2-İşin süresi: 24 (Yirmi Dört ) Aydır.
3-İhalenin Yapılacağı Yer: Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram / KONYA
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini kira bedeli 14.631,75 TL (On Dört Bin Altı Yüz Otuz Bir Türk Lirası Yetmiş Beş Kuruş )
5- Geçici Teminat Bedeli % 30 : 4.389,53 TL (Dört Bin Üç Yüz Seksen Dokuz Türk Lirası Elli Üç Kuruş) Geçici Teminat Bedeli banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.
6- İhalenin Yapılacağı Tarih - Saat: 20.02.2019 Çarşamba günü saat: 10:00'da
7- Toplam Kantin Kullanım Alanı: 9 m²'dir.
8-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
8/1- İhaleye İştirak edecek isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge; (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(ikametgâh) veya adres bilgilerinin olduğu nüfus kayıt örneği, Tüzel kişiler için Ticaret sicil gazetesi)
8/2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
8/3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
8/4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
8/5- Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya onaylı sureti ve tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirir belge veya onaylı sureti,
8/6- Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici süresiz banka teminat mektubu veya geçici banka teminat mektupları dışındaki teminatların Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası Zafer Şubesindeki TR17 0001 0024 8837 0138 8050 10 nolu hesaba gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırıldığını gösteren dekontlar;
8/7-İhale şartnamesi bedelinin yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu;
8/8-İhaleye iş ortaklığı(Ortak girişim) olarak teklif verilemez.
8/9- Alt yüklenici çalıştırılamaz.
8/10-İstekli kiralanacak alanı idarenin onayı ile ihaleden önce görebilir.
9-Belgelerin sunuluş şekli:
9/1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
9/2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
9/3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
10- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Konya İl Sağlık Müdürlüğünün-İhale Biriminde (Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram/KONYA) bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale Dokümanı 50 TL (Elli Türk Lirası) Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası Zafer Şubesindeki TR17 0001 0024 8837 0138 8050 10 nolu hesaba ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, doküman satış bedeli olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırılması halinde temin edilebilir.
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
12- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.
13-İhale öncesinde istekliye ve sonrasında veya sözleşme aşamasında her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.
14-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İlanda hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR