PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kına konağı (düğün-kokteyl salonu) yeri kiraya verilecektir

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821104
Şehir : Ankara / Pursaklar
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 15.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 11.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet 669,50 m² büyüklüğündeki kına konağı (düğün-kokteyl salonu) yerinin 5 (beş) yıllığına kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.06.2018 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
98738 ADA 10 PARSELDE YER ALAN KINA KONAĞI (DÜĞÜN-KOKTEYL SALONU)
YERİNİN 5 YILLIK KİRALAMA İHALESİ

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Pursaklar Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Mimar Sinan Mah. Yavuz Bulvarı Ballıbaba Sok.No:35 Pursaklar/Ankara
c) Telefon numarası : 312 551 98 24
ç) Faks numarası : 312 527 14 12
d) Elektronik posta adresi : umit.bas@pursaklar.bel.tr.
e) İhaleyi Yürütecek Müdürlük : Pursaklar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;
2.1. İhalenin konusu; Ankara ili Pursaklar İlçesi 98738 ada 10 parsel üzerindeki 669,50 m² büyüklüğündeki kına konağı (düğün-kokteyl salonu) yeri 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiralanacaktır.
2.2. Miktarı ve türü : 1 adet 669,50 m² büyüklüğündeki kına konağı (düğün-kokteyl salonu) yerinin 5 (beş) yıllığına kiralanması
2.3. Muhammen bedeli : 1.530.000,00 TL (BirMilyonBeşYüzOtuzBinTL.-)
2.4. İhale Tarihi : 21.06.2018 saat: 10:00
2.5. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler : İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
2.6. İhalenin yapılacağı adres : Merkez Mah. Belediye Cad. No: 3 4.Kat Encümen Toplantı Odası Pursaklar /Ankara
3.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1. Muhammen Bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat (minimum 45.900,00 TL.’ lik geçici teminat)
3.2.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu
(Devlet Tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
4. Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 100,00 TL’dir. Doküman satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler.
5. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
6. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7. İstekli, Ayrıca Kira Bedeli üzerinden %18 K.D.V. ödeyecektir
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR