İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karşıyaka'da süpermarket ve otopark ihale ile kiraya verilecektir

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Süpermarket+Otopark
İşin Yapılacağı Yer
:
Bostanlı Mahallesi, Şehitler Bulvarı, No:28 Karşıyaka/İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:5 528 no'lu oda Konak/ İZMİR(İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İhaleye Konu Taşınmazın

Adresi Bostanlı Mahallesi, Şehitler Bulvarı, No:28 Karşıyaka/İZMİR
Niteliği Süpermarket+Otopark
İhale Yöntemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”
Kira süresi 10 yıl
Yeri ve Miktarı İl İlçe Mahalle Ada No Parsel No Yüzölçümü(m2)
İzmir Karşıyaka Bostanlı 9399 13 Süpermarket alanı :4369 m² Otopark alanı :3587 m² Toplam Alan :7956 m²
TahminEdilen Bedel 3.000.000,00 TL (%18 KDV dahil)
(üçmilyontürklirası)
Geçici Teminat Miktarı 90.000,00-TL.
(doksanbintürklirası)
İhale Dosyası Satış Bedeli 500,00- TL
(beşyüztürklirası)
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:5 /528 no’lu oda Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Son Tarih Tarih:27.02.2019
Saat: 12.00
İhale için son evrak verme tarihi ve saati Tarih:27.02.2019
Saat: 16.00
İhale için evrak teslim adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:5 /528 no’lu oda Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR
İhale tarihi (dış zarfların ve iç zarfların açılması) ve saati Tarih:28.02.2019
Saat :14.00
İhale salonu (dış zarfların ve iç zarfların açılacağı yer) adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası
Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR


1-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ;
a) İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:5 528 no'lu oda Konak/ İZMİR(İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı) adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
b) Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.
c) Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
A)DIŞ ZARF
-Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,
-Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge verilmesi,
-Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,
-Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
-Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,
- İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak, Kapalı Teklif Usulü Kiralama İhalesi Şartnamesinin 9.Maddesindeki ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname belgesi,
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

B) İÇ ZARF
-İç zarfa Şartnameye uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır.


Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir.İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir.
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR