ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nde 31 m² dükkan satılacaktır

ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076755
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Semt-Mahalle : ŞEMİKLER MAH. / NERGİZ
: 31
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir Karşıyaka İlçesi Karşıyaka Tapu Sicil Müdürlüğü Şemikler Mah. 32035 Ada, 16 Parsel 257/25397 Cilt/Sayfada kayıtlı 45/2400 arsa paylı gayrimenkul Zemin kat 23 nolu bağımsız bölümden oluşan dükkan olup, söz konusu dükkan brüt 31 m² dir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü 
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
(Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü)
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde sokak ve kapı , daire numarası:
Yalı Mahallesi 6402 Sokak . No: 42/D Karşıyaka /İZMİR
2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları :
İzmir Karşıyaka İlçesi Karşıyaka Tapu Sicil Müdürlüğü Şemikler Mah. 32035 Ada, 16 Parsel 257/25397 Cilt/Sayfada kayıtlı 45/2400 arsa paylı gayrimenkul Zemin kat 23 nolu bağımsız bölümden oluşan dükkan olup, söz konusu dükkan onaylı mimari projeye göre brüt 31 m² dir. Taşınmaza ulaşım için Caher Dudayev Bulvarı üzerinde kuzey yönünde ilerlenirken sol cephede yer alan Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi önündeki kavşaktan sola dönülür ve 6417/1 Sokak'a girilir. Bu sokak üzerinde yaklaşık 200 m ilerlenerek sola dönülür ve ana taşınmazın üzerinde yer aldığı 6402 Sokak’a ulaşılır.
3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri : 140.000,00 TL
4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nevi : 10.500,00 TL
Artırmaya iştirak edeceklerden, gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin (5. maddede belirtilen miktarın) % 7,5 nispetinde teminat alınır. Teminat olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin 1 ila 4’üncü bentlerinde sayılan, “Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.”, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar kabul edilir.
5-Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat :
Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü İZMİR 04.12.2019 Çarşamba günü Saat 11,00‘de yapılacaktır.
6-Gayrimenkulün satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği :
Gayrimenkul satış şartnamesi İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden temin edilebilir veya görülebilir.
7- Teminatın Yatırılacağı yer, teminatın yatırıldığına dair makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği:
Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine 03.12.2019 Salı günü saat 16,30’a kadar makbuz karşılığı yatırılarak satış komisyonuna ibraz edilmesi gerekir.
8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak, 11.12.2019 Çarşamba günü gayrimenkul aynı mahalde ve aynı saate tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9-Hangi masrafların alıcıya ait olacağı :
İhale sonucu satışın gerçekleşmesi durumunda Tapu harcı, KDV ve D.V. alıcı tarafından ödenecektir.
10- İpotek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin, gayrimenkul üzerindeki hakları ile faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgelerle birlikte 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde tapu kaydı ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaklardır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş sayılacaklardır.
11- Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini Katma Değer Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse Kama Değer Vergisini derhal, ihale bedelini verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadırlar.
12- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca, %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.
13- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.
Yukarıdaki hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler 2019/3 dosya numarası ile Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR