KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karacabey Belediyesinden kiralık 2 adet dükkan, işyeri ve kahvehane

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01054560
Şehir : Bursa / Karacabey
Semt-Mahalle : DRAMA MAH. / KARACABEY
: 434
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY HABER 21.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARACABEY HABER 25.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeni
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DÜKKAN, İŞYERLERİ VE KAHVEHANE 2886 SAYILI D.İ.K’ NUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR.

Sıra No Kiralanan Yerin Adresi ve Nev-i
(Mahalle, Pafta, Ada, Parsel, Mevkii, Yüzölçümü)
İhale Saati Muhammen Bedeli (₺) Geçici Teminatı (₺) Kira Süresi
1 Drama Mahallesi, 76. Sokak, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı, Zemin Kat, İç Kapı No:15/D’de
8. No.lu İşyeri (434.01m² İşyeri + 34.19m² Depo)
14:00 10.000,00 TL. (Aylık) 5.000,00 TL. 3 Yıllık
2 Gölkıyı Mahallesi, 6 Pafta, 890 Parsel Üzerinde Bulunan,
Kahvehane – İşyeri
14:05 250,00 TL.
(Aylık)
250,00 TL. 3 Yıllık
3 İsmetpaşa Mahallesi, Düğün Salonu Altında Bulunan, 2. No.lu Dükkan – İşyeri 14:10 150,00TL. (Aylık) 150.00 TL. 3 Yıllık
4 Yenisarıbey Mahallesi, 117 Ada, 1 Parsel Üzerinde
No:130’da Bulunan, Akaryakıt İstasyonu ve Sulama
Birliğinin Bitişiğindeki, Dükkan – İşyeri
14:15 500,00 TL.
(Aylık)
500,00 TL. 3 Yıllık

1- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü (açık artırma) ile yapılacak olan kiralama ihalesi, 03.10.2019 Perşembe tarihinde yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde başlayarak ve ilgili sıra numarasını takip ederek, Belediye Hizmet Binası 6. katta bulunan Etüd Proje Müdürlüğünde toplanacak olan Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.

İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

2- ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERE VERİLMESİ

İhale konusu kiralanacak yerlere ait ilgili şartname isteklilere 10,00-TL. bedel karşılığında T.C.Karacabey Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden verilecektir. Kiralanacak taşınmaz yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden öğrenilebilir.

Adresi: R.paşa Mah. Cumhuriyet Alanı No:1 Karacabey/BURSA Tel: 0224 6768640 Fax: 0224 6768639

3- TEMİNATLAR

Geçici ve Kesin Teminat ; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu her bir taşınmaz yer, yerler için yukarıdaki tabloda belirlenen geçici teminatı en geç ihale saatine kadar, Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Şefliğine yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları veya Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarını Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Şefliğine teslim etmeleri şarttır. Teminat ve şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.
İhalesi üzerinde kalan; 1. ile 2. ve 4. Sıra No’da kayıtlı olan Drama Mahallesi ile Gölkıyı Mahallesi ve Yenisarıbey Mahallesindeki İşyeri isteklileri, sözleşme anında her bir yer için bu şartnamede belirtilen geçici teminat bedeli kadar kesin teminat tarafımıza vereceklerdir.

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;
4.1. Nüfus cüzdanı sureti , (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
4.2. 18 yaşını doldurmuş olmak,
4.3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),
4.4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
4.5. Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup, ihalenin veya sözleşmenin feshine ve teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınır.)
4.6. İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,
4.7. İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesini ibraz etmeleri,(aslı yahut noter onaylı)
4.8. İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,
4.9. Geçici teminatın ve şartname bedelinin yatırılmış olması,(şartname bedeli geri iade edilmeyecektir.)
4.10. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi aslı ile imza sirküleri aslı (yahut Noter onaylı aslı gibidir suretleri),
4.11. İsteklinin bir şirket olması halinde;
a. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış bir belge aslını ibraz etmesi,
b. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belge aslını ibraz etmesi,
c. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
4.12. İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
a. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,
b. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı
c. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
d. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
e. Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.
4.13. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerden aranan belgelerin, evrak asılları veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibidir onaylı suretleri yapılmış olan evrakların sunulması zorunludur.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR