BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. REKT. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.

Kantin yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. REKT. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940801
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY GÜNDEM 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI ÜÇ ADET KANTİN YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Sıra No Taşınmazın Cinsi m2 Tahmini Bedeli (Yıllık) Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
1 Diş Hekimliği Fakültesi Kantin - Kafeterya 133 23.660,76 TL 709,82 TL 21.02.2019 09:30
2 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kantin - Kafeterya 186 29.574,00 TL 887,22 TL 21.02.2019 11:00
3 Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Kantin - Kafeterya 40 2.095,20 TL 62,86 TL 21.02.2019 14:00
  1. Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tarih ve saatte 3 yıllığına kiraya verilecektir.
  2. İstekliler, ihale ile ilgili şartname ve sözleşme dokümanlarını 100,00 TL bedel karşılığında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 230 nolu odadan almak zorundadırlar. (Doküman satış bedeli, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bolu Girişimci Dinamik Şubesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabına yatırılacaktır.)
  3. İstekliler, geçici teminat olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu madde-26’da kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi, peşin olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bolu Girişimci Dinamik Şubesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabına yatırabilirler.
  4. İhaleye katılabilmek için isteklilerin, bu işe ait Kira Şartnamesi madde-9’da belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri zorunludur.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır.
A- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını belgelemeleri,

B- Şekli ve içeriği ihale doküman dosyasında belirtilen tebligat beyanının doldurulması,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

E- İstekliler adına vekaletnameleriyle vekaleten iştirak edenin ihale yılı tarihli vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

F- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

G- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46. ve 47. maddelerinde açıklanan biçimde teklifte bulunmaları ve bu şartnamenin 6. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat yatırmaları,
H- Posta ile yapılacak olan tekliflerde, teklif mektubunun ihale dokümanında belirtilen şekilde doldurulması, (İhalede hazır bulunan istekliler ise teklif mektubunu komisyon huzurunda dolduracaklardır.)
I- Yer Gördü belgesi.
İ- Bu şartnamenin 8. Maddesinde bulunan “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin 31. maddesi” hakkında bilgilendirildiğine dair, şekli ve içeriği ihale doküman dosyasında belirtilen belgenin verilmesi.
J- İhale için istenilen evraklar asıl veya noter tasdikli olacaktır.
İhale dosyaları, elden ve posta yoluyla 21.02.2019 tarihi Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 230 nolu odaya verilecektir. Bu saatten sonra gelen ihale dosyaları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR