ANKARA ÜNİV. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir

ANKARA ÜNİV. İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kültür Sanat Merkezi içerisinde yer alan kantin yerinin kantin olarak işletilmesi 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN


Üniversitemiz Kültür Sanat Merkezini içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen kantin yerinin, kantin taşınmaz, belirtilen tahmini bedel ile 03/10/2018 Çarşamba günü karşısında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Yer/Kullanım Amacı Kiralama Alanı Ada
Parsel
Kira
Süresi
Tahmini
Kira Bedeli İlk Yıl (KDV Hariç )
Geçici
Teminat (TL)
%3
İhale
Günü
İhale
Saati

Kültür Sanat Merkezi içerisinde yer alan kantin yerinin kantin olarak işletilmesi.
19 m2 5388 3 Yıl 3.200,00-TL 96,00-TL 03.10.2018 14:30

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN:

A) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
B) GERÇEK KİŞİLERDEN;

 • İkametgâh Belgesi (Türkiye' de tebligat için gösterilecek adres),
 • Nüfus Cüzdan Sureti,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/dekontu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır). Geçici Teminat, nakit olması halinde Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi Nezdindeki TR 8400 0100 2533 0703 8492 5101 IBAN no’lu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz.
 • Vekâleten katılım halinde noter tasdikli ve kâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu gösterir belge,
 • Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin, açık ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında yüz kızartıcı suçlardan, uyuşturucu kullanmak yâda satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık vb. dolayı herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecektir.Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığından, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.
 • İlgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Odasından oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi,
 • Kantin kiralama ihalesi katılımcıları, 5/6/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik/gıda alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olmalıdırlar. Katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olması şarttır.

C)TÜZEL KİŞİLERDEN;

 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişilerin vergi numaraları bildirmeleri,
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır). Geçici Teminat, nakit olması halinde Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi Nezdindeki TR 8400 0100 2533 0703 8492 5101 IBAN no’lu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi,

D) İstekliler, ortak girişim ile ihaleye katılamazlar.
E) Yeterlik Kriteri Olarak Aranacak Belgeler;

 • İhaleye esas teşkil eden yıllık muhammen bedelin 2 katı tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik “Mali Durum Bildirimi”ne yönelik işin adına ve banka teyidi banka genel müdürlüğünden alınmış mali durumu bildirimi belgelerinin aslı,
 • Gerçek veya tüzel kişilerce Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
 • Gerçek veya tüzel kişiliğin vergi dairesince borcu olmadığına dair belge ibrazı zorunludur. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
 • Adli sicil kaydı (Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili şirket müdürlerinin tümü için),

Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir.
İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak ( Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı, adresi, T.C. numarası ya da Vergi No’ su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Kira bedelinde KDV hariçtir.
İstekliler ihale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Kiralama Biriminde ücretsiz görebilirler. Ancak ihaleye katılacak olan istekliler, ihale dokümanlarını Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi Nezdindeki TR 8400 0100 2533 0703 8492 5101 IBAN no’lu hesabına 50,00(elli) TL karşılığında temin edebilirler.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler: Ankara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Kiralama Birimi Telefon: 0 (312) 214 13 50 (6309) adresinden alınabilir.
2886 Sayılı Yasanın 17. ve 18. Maddeleri gereği
İlan Olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR