ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin ve fotokopi çekim yeri kiraya verilecektir

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00836949
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANAYURT 17.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü (720 ada ve 2 parsel) A Blok Zemin Kat 138m² Kantin ve A Blok Zemin Kat 100 m² Açık Alan B Blok Zemin Kat 8m² Fotokopi B Blok Ara Kat 8 m² Kantin ve Fotokopi Çekim Yeri olarak belirtilen alanlar kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23/07/2018 tarihi saat 11:00’e  kadar
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Kantin ve Fotokopi Çekim Yeri Kiralama İhalesi İlanı

Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Virancık Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü (720 ada ve 2 parsel) A Blok Zemin Kat 138m² Kantin ve A Blok Zemin Kat 100 m² Açık Alan B Blok Zemin Kat 8m² Fotokopi B Blok Ara Kat 8 m² Kantin ve Fotokopi Çekim Yeri olarak belirtilen alan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren (3) üç yıl süre ile kiraya verilecek olup, yıllık muammen bedeli KDV ve diğer yasal yükümlülükler hariç 49.060,00 TL (Kırkdokuzbinaltmış Türk Lirası), geçici teminatı ise 1471,80 TL(Bindörtyüzyetmişbirliraseksenkuruş)’dir.
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde 100 (yüz) Türk Lirası karşılığında Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü 50 Yıl Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA adresinden temin edilebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale tarihi olan 23/07/2018 tarihi saat 11:00’e kadar aşağıdaki belgeler ile Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE İSTENECEK BELGELER
-Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
-Tüzel kişiliğin ihalenin yapıldığı yıl içinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,
-Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili, imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti,
-Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı ve çalışanlarla ilgili prim borcu olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belgeler,
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu/dekontu ya da ihale tarihinden itibaren asgari üç aylık süre boyunca geçerli olacak teminat mektubu,
-İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli ve kâletnameleri, imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti,
-Türkiye sınırları içindeki tebligat adresi,
-Şartname satışına ilişkin olarak alınan dekont/makbuzun aslı veya fotokopisi,
-Adli Sicil Kaydı Belgesi.
Şartnamede sayılan diğer özel şartların sağladığına ilişkin belgeler ile istenilen mali (asgari son üç yıllık döneme ilişkin bilanço ve gelir tablosu ile ek mali tablolar ile mali müşavir tarafından onaylanmış mali değerlendirme raporu gibi) ve önceki benzer faaliyetlerine (benzer iş olarak kabul edilecek) ilişkin teknik belgelerin verilmesi (risk değerlendirme raporu ile acil eylem durum raporu ve planı gibi) ve koşulların sağlanması.
İstekli, ihale ilan tarihinden itibaren vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ve yine aynı tarihten sonra SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli suretini, teklif dosyasında sunması gerekmektedir.
Yukarıdaki koşulların hiçbirinde isteklinin taahhütname vermesi kabul edilmeyecek ve açıklanan bütün belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri ile onaylı raporların sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi için yeterlilik şartlarından biri olarak kabul edilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR