ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin ve fotokopi çekim yeri kiralanacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859951
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Kantin ve Fotokopi Çekim Yeri 3 yıllığına Kiralanacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.09.2018 11:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü Kantin ve Fotokopi Çekim Yeri Kiralama İhalesi İlanı


Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Virancık Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü (720 ada ve 2 parsel) A Blok Zemin Kat 138m² Kantin ve A Blok Zemin Kat 100 m² Açık Alan B Blok Zemin Kat 8m² Fotokopi B Blok Ara Kat 8 m² Kantin ve Fotokopi Çekim Yeri olarak belirtilen alan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren (3) üç yıl süre ile kiraya verilecek olup, yıllık muammen bedeli KDV ve diğer yasal yükümlülükler hariç 49.060,00 TL (Kırkdokuzbinaltmış Türk Lirası), geçici teminatı ise 1471,80 TL(Bindörtyüzyetmişbirliraseksenkuruş)’dir.
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde 100 (yüz) Türk Lirası karşılığında Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü 50 Yıl Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA adresinden temin edilebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale tarihi olan 21/09/2018 tarihi saat 11:00’e kadar aşağıdaki belgeler ile Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE İSTENECEK BELGELER
A) GERÇEK KİŞİLERDEN;
-Teklif Mektubu (Şartname eki Ek-1 kullanılarak hazırlanacaktır)
-İkametgâh belgesi (Türkiye' de tebligat için gösterilecek adres ),
-Nüfus Cüzdan Sureti,
-Noter tasdikli imza beyannamesi,
-Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/dekontu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır.)
-Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.
-Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin, açık ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında yüz kızartıcı suçlardan (Uyuşturucu kullanmak yâda satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yâda kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecektir.
Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığından, Kaçakçılık ve Org. Suçlar Şube Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.
-İlgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Odasından oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge,
-İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.
-Kantin kiralama ihalesi katılımcıları, 5/6/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik/gıda alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olmalıdırlar. Katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az bine sahip olması şarttır.
B)TÜZEL KİŞİLERDEN;
-Teklif Mektubu (Şartname eki Ek-1 kullanılarak hazırlanacaktır)
-Tebligat için adres beyanı,
-Tüzel kişilerin vergi numaraları bildirmeleri,
- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin; Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır.)
-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.
C) İstekliler, ortak girişim ile ihaleye katılamazlar.
D)Yeterlik Kriteri Olarak Aranacak Belgeler,
- İhaleye esas teşkil eden yıllık muhammen bedelin 5 katı tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik “Mali Durum Bildirimi”ne yönelik işin adına ve banka teyidi banka genel müdürlüğünden alınmış mali durumu bildirimi belgelerinin aslı,
- Gerçek veya tüzel kişilerce Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
- Gerçek veya tüzel kişiliğin vergi dairesince borcu olmadığına dair belge ibrazı zorunludur. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
- Adli sicil kaydı (Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili şirket müdürlerinin tümü için).
- Gerçek veya tüzel kişilerce Üniversite yerleşkelerinde ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 10 (on) yıl içerisinde en az 5 (beş) yıl kantin işletmeciliği yaptığını ve işletmecilik yapılan idareden ilan tarihinden sonra alınmış belge ile tevsik etmek.

  • Gerçek veya tüzel kişilerce Türkiye genelinde Yükseköğretim kurumları yerleşkelerinde halen kendisi tarafından işletilmekte olan en az 3 (üç) adet şubesi bulunduğunu gösterir belgesinin olması
  • Yer Görme Belgesi.

E)Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir.
İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adresi, T.C.- Vergi No’su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

Yukarıdaki koşulların hiçbirinde isteklinin taahhütname vermesi kabul edilmeyecek ve açıklanan bütün belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri ile onaylı raporların sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi için yeterlilik şartlarından biri olarak kabul edilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR