ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ

Kantin ve çay ocağı kiraya verilecektir

ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi  Rızaiye Mah. Kıbrıs Şehidi Mehmet GÜÇLÜ Cad. No: 71. ELAZIĞ Fax: 0 424 212.78.31   Tel: 0 424 218.10.83 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

KANTİN VE ÇAY OCAĞI KİRAYA VERME İHALE İLANI

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na (Hastanemize) verilen Rızaiye Mah. Kıbrıs Şehidi Mehmet GÜÇLÜ cad. No: 71. Merkez/ELAZIĞ adresindeki 178 nolu ada, 2 nolu parsel, 45 cilt no’da kayıtlı alan içerisindeki Hastanemiz bahçesinde 14 m² betonarme malzemeden yapılı kapalı alan ve 252 m²’si açık alandan oluşan toplam 266 m²’lik ticari alan Kantin ve Çay Ocağı olarak kiraya verilecektir. Kiralama ihalesi 18.12.2018 Salı günü, saat 10:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin c. bendi ve 45.Maddesine göre Açık İhale Usulü esas alınarak yer teslimi tarihinden itibaren 29 (yirmidokuz ) ay süreli yapılacaktır. İşe Başlama ve bitiş Tarihi 14.01.2019 tarihinde itibaren başlar 14.06.2021 yılında sona erer.
Söz konusu kiralama işinin tahmin edilen yıllık bedeli (K.D.V.Hariç) 32.250.00-TL olup, % 15 (Yüzde onbeş ) oranındaki (Yönetmeliğin 25. maddesinde (Yüzde 10’u ile 30’u arası) belirtilen oranlar dâhilinde ) geçici teminatı 4.837,50.TL’dir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1-Gerçek kişilerin; Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge, T.C.Kimlik numarasını gösterir belge,başkası adına ihaleye girecekler için noterlikçe onaylı yetki belgesi . ve Geçici Teminat tutarının hastanemiz Halk Bankası TR220001200933100006100035 nolu hesabına veya hastanemiz veznesine yatırıldığına dair banka dekontu, veya alındı belgesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.Maddesinde belirtilen geçici teminat,

b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin , ihaleye katılan gerçek kişiye ait adli sicil kaydı

2-Tüzel Kişilerin;

a) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge, Vergi Kimlik numarasını gösterir belge ve Geçici Teminat tutarının hastanemiz Halk Bankası TR220001200933100006100035 nolu hesabına veya hastanemiz veznesine yatırıldığına dair banka dekontu veya alındı belgesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.Maddesinde belirtilen geçici teminat.
İhale dokümanları (şartname, kira sözleşme tasarısı ve diğer belgeler ) hastanemiz Satın alma biriminde görülerek incelenebilir, 50.00 TL. Karşılığında ihale dökümanı satın alınabilir. ihale dökümanı almayan istekliler ihaleye katılamaz. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstekliler, yukarıda istenen belgeleri İhale gün ve saatine kadar Hastanemiz İdari Birimler binası girişinde bulunan Toplantı Salonuna sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İdarenin Adresi:

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Rızaiye Mah. Kıbrıs Şehidi Mehmet GÜÇLÜ Cad. No: 71. ELAZIĞ
Fax: 0 424 212.78.31 Tel: 0 424 218.10.83

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR