SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin ve çay ocağı 3 yıllığına kiraya verilecektir

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz bünyesinde bulunan aşağıda listede adı geçen Fakülte, Daire Başkanlığı ve Meslek Yüksekokulları ait  ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16.09.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINDAN


1-Üniversitemiz bünyesinde bulunan aşağıda listede adı geçen Fakülte, Daire Başkanlığı ve Meslek Yüksekokulları ait ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 50,00 TL. Bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatte aşağıda istenen belgelerle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4.1-İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,
4.2-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi, nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.3-Kantin, kafeterya ve fotokopi çekim faaliyetlerine uygun, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet belgesi;
Mesleki Faaliyet Belgesi: 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış; Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi veya Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Meslek Odası Faaliyet Belgesinin Konusu; Kantinlerin Faaliyetleri / Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların Faaliyetleri/ Pastanelerin ve Tatlıcıların Faaliyeti / Çay Ocakları Kafeler, Meyve Suyu Salonları ve Çay Bahçelerinde İçecek Sunum Faaliyeti/Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerlerinden (Hamburger, Sandviç, Tost,vb.) Tarafından Sağlanan Yemek Hazırlama ve Sunum Faaliyetlerinden herhangi biri olan faaliyet belgesi) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.6-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.7- Kamu kurum ve kuruluşlarında son beş yıl içerisinde en az 2 (iki) yıl Kantin, Kafeterya, Pastane, lokanta veya fastfood tarzı işletme işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı belge.
4.8-İhale dokümanının satın alındığına dair belge, ( dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir).
4.9-Sabıka kaydı olmadığına dair belge,(son 6 ay içinde alınmış) Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.
4.10-Geçici teminatın Selçuk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya Vakıflar Bankasının Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi,
4.11-İstenen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini verecektir.
4.12-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname.
4.13-İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını belgeleyeceklerdir. (Borcu olmadığına dair belge Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır.)
4.14-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak değerlendirilecektir)

5-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6-İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN KİRALANACAK OLAN KANTİN YERLERİNE AİT BİLGİLER
Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kiralanan Yerin Cinsi
(3 Yıl Süreli)
Yıllık Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Öğrenci sayısı Son teklif verme Tarih ve Saati İhale Tarihi ve Saati
1 145 m² Atatürk Öğrenci Yurdu
Kantin Yeri
73.125,00 2.193,75 800 16.09.2019-16:00 17.09.2019-10:00
2

117,25m²
9,6 m²
Teknoloji Fakültesi
Kantin Yeri
Çay Ocağı Yeri
38.861,50 1.165,85 647 16.09.2019-16:00 17.09.2019-11:00
3


80 m²
5 m²
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kantin Yeri
Büfe
141.892,50 4.256,78 300 16.09.2019-16:00 17.09.2019-14:00
4 300 m² Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Kantin Yeri 30.625,00 918,75 875 17.09.2019-16:00 18.09.2019-13:00
5 145 m² Hadim Meslek Yüksekokulu Kantin Yeri 1.500,00 45,00 40 17.09.2019-16:00 18.09.2019-14:00
6 90 m² Çumra Meslek Yüksekokulu Kantin yeri 1.000,00 30,00 70 17.09.2019-16:00 18.09.2019-15:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR