MALATYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin kiraya verilecektir

MALATYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlimiz Yeşilyurt İlçesi, Özalper Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı Ergenekon Köprüsü Yanı 3/3 adresinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Merkez Spor Salonu 2. Kat ön fuayesindeki 50 metre karelik kantin için 1 (bir ) yıllığına  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 46’ncı maddesi gereğince,  açık ihale usulü  ile   kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Özalper Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı Ergenekon Köprüsü Yanı 3/3 adresinde bulunan Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR


1- İŞİN KONUSU :
İlimiz Yeşilyurt İlçesi, Özalper Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı Ergenekon Köprüsü Yanı 3/3 adresinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Merkez Spor Salonu 2. Kat ön fuayesindeki 50 metre karelik kantin için 1 (bir ) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 46’ncı maddesi gereğince, açık ihale usulü ile kiraya verilecektir.
2- İHALENİN YERİ VE TARİHİ :
Yapılacağı Yeri : Özalper Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı Ergenekon Köprüsü Yanı 3/3 adresinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Toplantı Salonu.
Tarih : 26/11/2019 Salı günü.
Saati : 14:00’da
3- KİRA BEDELİ :
İhale 1(bir) yıllık olup Muhammen Kira Bedeli 30.000,00 (otuzbintürklirası) TL’dir. İhale kesin bedeli üzerinden ayrıca % 5 Spor Payı % 18 KDV ve %011,37(bindeonbirnoktaotuzyedi) Damga vergisi hesaplanacaktır.
4- % 10 Geçici Teminat Tutarı
İhaleye katılım için Geçici Teminat tutarı muhammen bedelin % 10’ u olan 3.000,00.-TL (üçbintürklirası)’ dir.
5- KİRA SÜRESİ :
İhaleye verilecek söz konusu yerin kira süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıldır.
6- İHALE ŞEKLİ :
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46’nci maddesi gereğince, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
7- İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN :
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan ve yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
Buna göre;
a) Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiler İçin Vergi Kimlik Numarası,
b) Noter Onaylı İkametgah Belgesi,
c) Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
ç) Geçici Teminatı yatırdığına dair Banka Dekontu (Belge)
d)Türkiye’ de tebligat adresini gösterir (telefon, faks, elektronik posta adresi) ihale komisyonu başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
e) Tüzel Kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından veya bağlı bulunduğu odalardan alınmış olan oda sicil kayıt belgesi ya da kantin, yemek, büfe, işleticiliği yaptığına dair belge.
f) Vergi borcu yoktur yazısı.
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
ğ) İhale Dokümanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işletmeler birimi adresinde görülebilir ve 30,00.-TL(otuztürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
h) Telgraf, posta ve faksla yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
ı)- İstekliler muhammen bedelin % 10 (yüzdeon) İhale Geçici Teminatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası Akpınar Şubesi nezdindeki TR98 0001 0012 1488 2533 7350 01 Iban Nolu hesabına yatırılacaktır. Ayrıca bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ıncı maddesinde belirtilen “Teminat olarak kabul edilecek değerleri” de verebilirler.
i)- İhale ile ilgili Vergi, Resim ile Harçlar istekliye aittir.
j) - İhale Komisyonu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR: 11/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR