İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kantin kiraya verilecektir

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta   (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL) bulunan İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNS PAFTA ADA PARSEL KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²) KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mah. Arsa 194 1059 34 224,44 3 (Üç) Yıl Kuzey Yerleşke Kantin İşletme Hakkını kullanmak üzere 51.000,00 1.530,00 25.09.2019 11:00

Madde 1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İstanbul ilinde bulunan mülkiyeti İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke F Blok 2. Katta (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL) bulunan İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
Madde 2- Kira Şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dokümanı bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Kira Şartnamesi satın alması zorunludur.

 1. Kira Şartnameleri ve eklerinin görülebileceği ve alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke K Blok Zemin Kat (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

b. Teklifler, ihale komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.
c. Kira Şartnamesi satış bedeli : 150,00 TL
Madde 3- Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.
Madde 4- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır.
İhalelere
Katılabilmekİçin;
a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde;

 1. T.C. kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. İsteklinin, ikametgah Beyanının sunulması,
 3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya onaylı sureti
 4. Geçici teminatı yatırmış olması, (Geçici teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesinde sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı Kanunun 27.maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir.)
 5. İstekli adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişinin/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş istekli adına temsile yetkili olduğunu ve olduklarını gösterir vekaletname ile imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti dosyasından sunulması,
 6. Gerçek kişi olması halinde; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilgili meslek odası belgesi, İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
 7. İhaleye teklif veren gerçek kişinin en az 2 (iki) yıl Kantin, Kafeterya, Çay Ocağı ve Büfe işletmeciliği yaptığına dair iş deneyim belgesi sunulması,
 8. Gerçek kişinin sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ve e-Devlet platformundan alınan Adli Sicil Belgesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır, (Asıl belgenin son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)
 9. İşletme Hakkı Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
 10. Bu kira şartnamesinin her sayfası müstecir tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.
 11. İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması
 12. İhaleye katılacak olanların şartnameyi aldığına ilişkin dekont veya belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde;

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişinin/kişilerin, noterlikçe tasdik edilmiş, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösterir vekaletname ve imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya onaylı sureti,
 3. Geçici teminatı yatırmış olması, (Geçici teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesinde sayılan değerler verilebilir. Teminat mektupları aynı Kanunun 27.maddesine uygun olarak tanzim edilmelidir.)
 4. Şirket sahibi, şirket ortakları ve Şirket müdürünün sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ve e-Devlet platformundan alınan Adli Sicil Belgesini ihale teklif dosyasında sunmaları, (Asıl belgenin son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)
 5. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair İhale tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,
 6. İhaleye teklif veren Tüzel kişinin en az 2 (iki) yıl Kantin, Kafeterya, Çay Ocağı ve Büfe işletmeciliği yaptığına dair iş deneyim belgesi sunulması,
 7. İşletme Hakkı Şartnamesinde belirtilen tüm hükümlerin kabul edilmesi,
 8. Bu kira şartnamesinin her sayfası yüklenici tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.
 9. İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgenin ihale dosyasında sunulması.
 10. İhaleye katılacak olanların şartnameyi aldığına ilişkin dekont veya belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

c) Sabıka kaydı bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. Geçici teminatın nakit olarak ödenmesi halinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ziraat bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 Nolu hesabına açıklama kısmında ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılır. Bu yolla teminat yatıran istekliler dekontun aslını ihale dosyasına eklerler. Geçici teminat tutarı ihale edilecek taşınmaz bilgilerinin hizasında gösterilmiştir.
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 4. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.
Madde 5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR