T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kantin kiraya verilecektir

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979121
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/04 - 0027
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mühendislik ve Doğa Bilimleri – İktisadi Bilimler Fakülteleri’nde yer alan Kantin “Açık Teklif Usulü İhale” ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI


Mühendislik ve Doğa Bilimleri – İktisadi Bilimler Fakülteleri’nde yer alan KANTİN “Açık Teklif Usulü İhale” ile kiraya verilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/04 - 0027


1- İDARENİN
a) Adresi: Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
b) Telefon ve Faks No: 0216 6261050 – 0216 6261070
c) Elektronik posta adresi (varsa) : neslihansahin@maltepe.edu.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği: KANTİN KİRALAMA YERİ
b) Yapılacağı Yer, Adresi: Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul Mühendislik ve Doğa Bilimleri – İktisadi Bilimler Fakülteleri
c) İşin başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren
d) İşin süresi: 5 Yıl

3- İHALENİN
a) Yapılacağı Yer : Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
b) Tarihi ve Saati : 18.04.2019 Perşembe günü Saat 11:00

4- İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
2- Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı gün alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.
3- İlk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi,
4- Telefon, faks ve varsa elektronik posta adresi bilgileri,
5- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
6- İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcu olmadığını gösterir belge.
7- İlk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge.
8- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliklerin en az ihale tarihinden 2 yıl önce alınmış kantin, kafeterya, lokanta veya pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya noterce tasdikli sureti.
9- Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, iş yeri açma belgesi, Kalfalık Belgesi, Sertifika veya Kurs Bitirme Belgesinden biri,
10- Başka Kantin İşletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname (İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacak)
11- İhalesine katıldığı üniversitenin/vakfın servis taşımacılığı ve başka bir işini yapmadığına dair yazı (Üniversite İdaresinden alınacak)
12- Kantin ihalesine katılacaklar Kantin Sabit tesis ücreti olan (Demirbaş Bedeli) - 500.000.- TL’nin eski müstecire ödeyeceğine ve tutanakla devir alacağı üniversiteye ait demirbaşa zarar gelmesi durumunda tutanakta belirtilen demirbaş bedelini ödeyeceğine dair taahhütname verecektir.
13- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname,
14- TS 13284 Hizmet Yeterlilik Belgesi.
15- ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.
16- Şartname bedeli olan 100,00 TL’nin T.C.Maltepe Üniversitesi’nin İş Bankası Marmara Eğitim Köyü
Şubesi nezdindeki TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 no’lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu
yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi, (İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi alması zorunludur. İhale Dokümanı İstanbul TC Maltepe Üniversitesi Satın Alma Biriminde görülebilir.)
17- Geçici Teminat Mektubu : İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde İstanbul TC Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü/İstanbul Şubesi nezdindeki TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce teklif mektuplarıyla birlikte ihale tarihine kadar İstanbul TC Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
5- İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
5-1 T.C. Vatandaşı olmak
5-2 Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak (Taksirli suçlar ile tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelik zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)
5-3 İhaleye vekaletle girilemez.
5-4 Dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz.
5-6- Bu Üniversitenin kantinini işletirken sözleşmesi feshedilen müstecir ile bu Üniversite kantini ile ilgili mahkemelik olan kişiler ve bu kişilerin 1. ve 2. derece akrabaları bu üniversitenin kantin ihalesine katılamaz.
7- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi, müstecirler 4. maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar TC Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak alındı belgesi verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR