DİNAR DEVLET HASTANESİ

Kantin kiraya verilecektir

DİNAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888234
Şehir : Afyonkarahisar / Dinar
: 112
Yayınlandığı Gazeteler

DİNAR UMUT 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DİNAR UMUT 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dinar Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Dinar Devlet Hastanesi Kantin Yeri Kiralama İhalesi

Kiraya Verilecek Taşınmazın
Adresi Otogar Mah. Eski Denizli Cad. No:113 Dinar/AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü 112,47 m²
Yıllık Tahmini Muammen Bedeli 120.000,00-TL
Geçici Teminat Bedeli %10 12.000,00-TL
İşin Süresi 2 YIL (24 AY)
Şartname Bedeli 100,00-TL
İhale Tarihi 16.11.2018 Cuma
İhale Saati 10:00

Yukarıdaki tabloda yer alan Dinar Devlet Hastanesinde bulunan kantin yeri işletilmek üzere yukarıda belirtilen tarih ve saatte Dinar Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, mesai saatleri içinde Dinar Devlet Hastanesi Satın Alma biriminden temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için şartname ve eklerini almak zorunludur.
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir:
 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Nüfus cüzdanı sureti ve nüfus kayıt örneği
 3. Geçici Teminat (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 26.maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler verilecektir.)
 4. Oda Kayıt Belgesi
 5. Gerçek kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişilerin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ve bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. Savcılık Sabıka kaydı ( son 6 ay içinde düzenlenmiş olmalı),
 8. İlgili oda veya mesleki kuruluş/Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlardan alınmış Kantin İşletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği vb. belgelerinden biri ihale dosyasında sunulacaktır.
 9. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)
 1. Teminat Mektubu dışındaki teminatların Dinar Devlet Hastanesi Veznesine veya Halk Bankası Afyonkarahisar Şb. TR72 0001 2009 1830 0005 0000 89 IBAN Nolu hesabına Geçici Teminat Bedeli şeklinde açıklama yapılarak yatırılmalıdır.
 2. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişi istekliler, 2.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihale tarih ve saatine kadar Dinar Devlet Hastanesi Baştabipliği İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. İLAN OLUNUR.

Op.Dr.İbrahim Eren PEK
Başhekim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR