AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ

Kantin kiraya verilecektir

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872986
Şehir : Şanlıurfa / Akçakale
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKÇAKALENİN SESİ 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kantin Kafeterya ve çay ocağı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Şanlıurfa Akçakale Devlet hastanesi Toplantı salonunda 15.10.2018 tarihine tevafuk eden PAZARTESİ günü yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.
İşin Yapılacağı Yer
:
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa Akçakale Devlet hastanesi Toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Kısım No: 2 – Akçakale İlçe Devlet Hastanesi-Kantin Kafeterya ve Çay Ocağı
Mahallesi Pafta /Ada /Parsel Kiralanacak Kısım Kullanım Amacı Kiralama Süresi Yıllık Tahmini
Bedeli
Geçici Teminat İhale Gün ve Saati
Ceylanlı Mahallesi 041c04b/125/4 96 m² Kantin Kafeterya ve çay ocağı 2 Yıl 45.000,00 TL 4.500,00 TL 15/10/2018 10:00

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Şanlıurfa Akçakale Devlet hastanesi Toplantı salonunda 15.10.2018 tarihine tevafuk eden PAZARTESİ günü yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Şanlıurfa Akçakale Devlet hastanesi satın alma biriminden bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 (Elli)TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
1- İhaleye katılacakların;
a.Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(İkametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),
b.Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri, (isteklilerin yazılı ve imzalı adres beyanı vermeleri.)
c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç.Geçici teminatı yatırmış olmaları (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen a)Tedavüldeki Türk Parası, b)Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilecektir.) Nakit olarak yatırılacak geçici teminat bedeli Akçakale Devlet Hastanesi veznesine yatırılacaktır.
d. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
şarttır.
e.İstekliler ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
f. Şartname bedeli Akçakale Devlet Hastanesi veznesine yatırılacaktır.
g.Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.akcakaledevlethastanesi.gov.tr web sayfasından görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR