ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin kiraya verilecektir

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872790
Şehir : Zonguldak / Gökçebey
: 80
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNANIŞ 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kantininin kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Farabi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı A Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:

Bulunduğu Yer Niteliği Pafta Yüzölçümü Kira Süresi Kiralama Amacı Üç Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kantini


Bina


18


80 m²


3 yıl

Kantin olarak kullanılmak üzere


14.100,00


2.115,00


22.10.2018


14:00


1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Farabi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı A Toplantı Salonunda teşekkül edilecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye iştirak edeceklerin 150,00 TL karşılığında şartnameyi satın almaları zorunludur.

3- İhaleye Katılabilme Şartları:

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
2- Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı gün alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.
3- Adres beyanı ve telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri,
4- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
5- İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcu olmadığını gösterir belge.
6- İlk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale durum belgesi.
7- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliklerin en az 1 yıl süreyle kantin işletmeciliği yaptığına dair Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya noterce tasdikli sureti.
8- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname,
9- Şartname bedeli olan 150,00 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi,
10- Geçici Teminat Mektubu. Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR880001000131450965855211 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce ihale tarihine kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR