TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kantin kiraya verilecektir

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860577
Şehir : Tokat / Zile
: 213
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZHABER 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖZHABER 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kantin, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu binası, 1 adet, 213 m² kapalı alan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19/09/2018 tarihi saat 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü Zile / TOKAT
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


İHALE İLANI

Üniversitemiz Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda bulunan kantinin işletme hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi çerçevesinde açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İşin niteliği, yeri-miktarı : Kantin, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu binası, 1 adet, 213 m² kapalı alan
2- Tahmin edilen Bedel : 7.000,00 TL
3- Geçici Teminat Tutarı : 700,00 TL (Tahmin edilen bedelin %10’u oranında)
4- Yeterlik başvurusunun yapılacağı yer : Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
Zile / TOKAT
5- Son başvuru tarih-saati : 19/09/2018 tarihi saat 11:00
6- İhale tarihi ve saati : 19/09/2018 tarihi saat 11:00
7- İhalenin yapılacağı yer : Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
Zile / TOKAT
8- İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosu, Rektörlük Binası Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT adresinden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname almaları gerekmektedir. Şartnameler 50 TL karşılığında alınacaktır.
9- İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü.
10- İlgili Personelin Adı, Soyadı, Ünvanı, İletişim : Mustafa TUNÇ – V.H.K.İ.
: Tel : 0356 252 16 11, Faks : 0356 252 12 26
11- İhaleye katılacak isteklilerden istenilecek belgeler:
1) 2018 yılı içinde muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri belgesi,
2) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilan yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ihale ilanının yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Açık arttırmaya katılma ve arttırmaya yetkili olduğunu gösteren belge;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun şekilde hazırlanmış geçici teminat mektubu (tahmin edilen bedel X % 10) veya Geçici Teminat tutarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya banka hesabına (TR 21 000 1000 239 352 153 99 – 5001 T.C Ziraat Bankası Tokat Şubesi) yatırıldığına dair makbuz,
6) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan sözleşme (ihale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir)
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 23. maddenin (1),(3), bentlerinde yer alan belgelerin her biri, ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli sicil kayıt belgesi. Alınan bu belgede “Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı eklenecek (belge ihale tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içerisinde alınmış olacaktır.),
8) 2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname (istekli tarafından),
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce veya kurumca onaylanmış örneklerini vermeleri zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR