ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin-kafeterya yerleri kiralama ihalesi yapılacaktır

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kantin-Kafeterya Yerleri Kiralama İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İzmir Yolu üzeri Terzioğlu Yerleşkesi, Merkez/ Çanakkale adresinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda İhale Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN;
Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kantin-Kafeterya Yerleri Kiralama İhalesi

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ
S.N Mahallesi/Sokağı Pafta No. Ada/ Parsel No. Kiralanacak Kısımlar (m2) Kullanım Amacı (Yıl) Yıllık Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati

1Barbaros Mahallesi30L1C

116/38
Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kantin-Kafeterya Yerleri

1.Kısım: 2. Katta Bulunan Kapalı Alan (418,86 m2)

2.Kısım: Zemin Katta Bulunan Kapalı Alan (61,80 m2)

3. Kısım: Acil Serviste Bulunan Kapalı Alan
( 11 m2)

4. Kısım: 8 Adet Otomat Makinesi Yeri
Hastane Kantin-Kafeterya
3 Yıllık

924.000,00

184.800,00


17.12.2018

10.00


Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İzmir Yolu üzeri Terzioğlu Yerleşkesi, Merkez/ Çanakkale adresinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda İhale Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:

İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İzmir Yolu üzeri Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü B Blok, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kiralama Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfla teslim edecekler veya 2886 sayılı D.İ.K.nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderebileceklerdir. Teklif sahibi Komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

 1. Geçici teminat; tahmini bedelin en az % 20’si oranında 184.800,00.-TL (Yüzseksendörtbinsekizyüz türklirası) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Başkanlığın banka hesabına geçici teminatın yatırıldığına dair dekontun aslı veya 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.
 2. Dokümanın alındığına dair makbuz.
 3. Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
 4. Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak).
 5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılınması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Türk Ceza Kanununu 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair Savcılıktan son 6 ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği,
 3. Gerçek kişilerden, resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması,

Özel hukuk tüzel kişilerinden ise kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak,

 1. İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihinden geriye yönelik 3 (üç) yıl içerisinde kantin-kafeterya ticari alanı çalıştırmış olduğuna ilişkin belge,
 2. İlk ilan tarihi itibariyle vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya resmi internet sitelerinden alınabilir.).
 3. İlk ilan tarihi itibariyle SGK borcu bulunmadığına dair belge (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet sitesinden alınabilir.).


İhale zarfında yer alan belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri geçerli sayılacaktır. Fotokopi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılan isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.
Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
İhale dökümanı, idare web sitesinde ve idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüztürklirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların dokümanı alması zorunludur.
İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı, adresi, TC, vergi numarası, zarfın yapıştırılan yeri imzalanarak) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Birimine teslim edilmesi gerekir. Kiralama birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. Ayrıca İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR