SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kantin, çay ocağı ve kırtasiye kiraya verilecektir

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Selimiye Mh. Tıbbiye Cd. No: 38 Üsküdar İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI


Üniversitemizin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesinde bulunan aşağıdaki taşınmazların 2 yıl süreli kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

S N KİRALANACAK YER ALAN YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Tarihi Bina Kantini 141 m2 138.600,00 4.158,00 12/06/2019 10:00
2 Çelik Yapılar Kantini 74 m2 113.400,00 3.402,00 12/06/2019 11:00
3 Tarihi Bina Kafe 384,6 m2 kapalı, 712,5 m2 açık alan 100.800,00 3.024,00 13/06/2019 10:00
4 Tarihi Bina Çay Ocağı 4,5 m2 18.900,00 567,00 13/06/2019 11:00
5 Tarihi Bina Kırtasiye 17 m2 60.480,00 1.814,40 14/06/2019 10:00

 1. İhaleler, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Selimiye Mh. Tıbbiye Cd. No: 38 Üsküdar İstanbul adresinde yapılacaktır.
 2. Teklifler belirtilen tarih ve saate kadar İdarenin adresinde İhale Komisyonuna teslim edilecektir.
 3. İhalelere ait şartname ve ekleri İdarenin mezkûr adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
 4. İhaleye katılmak için şartname ve eklerinin satın alınması zorunludur. Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere şartname bedeli 250,00 TL’dir. Şartname bedeli her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıflar Bankası Göztepe Şubesi IBAN No: TR68 0001 5001 5800 7303 7652 32 hesabına dekontun açıklama kısmına firmanı adı/unvanı, kiralanacak yerin adı ve şartname bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.
 5. Teklif zarfı ile sunulması gereken belgeler

5.1. Tüm ihaleler için gerekli belgeler:

 1. Tebligat için adres beyanı,
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi:
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Sabıka kaydı:
 1. Gerçek kişi olması halinde kendisine ait
 2. Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait
 1. İhalenin yapıldığı ay itibarıyla vergi borcu olmadığına dair belge
 2. İhalenin yapıldığı ay itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair belge.
 3. Nüfus cüzdan sureti:
 1. Gerçek kişi olması halinde kendisine ait
 2. Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait
 1. Geçici teminat: Bu şartnamenin 5. maddesinde belirtilen tutarda ve özellikte geçici teminata ilişkin belge
 2. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde işletmecilik faaliyetinde bulunanlar için Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ve/veya Milli Emlak Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge.

5.2. Kafe ve kantin ihalelerinde 5.1. maddesindeki belgelerle birlikte aşağıdaki belgeler:

 1. İhaleye kurumsal nitelik kazanmış ve Türkiye’de en az 5 bayii olan toplum tarafından tanınmış firmalar katılabilirler. Bu durumu belgelemek için kurumsal firma en az 5 bayiine ait iş yeri açma ruhsatını diğer belgelerle birlikte sunacaktır.
 1. Kurumsal firma olmayan istekliler belirtilen özellikteki kurumsal firmanın bayiliğini yapmak üzere ihaleye katılabilirler. Bu durumda istekli, bayiliğini yapacağı kurumsal firma ile işbu ihalenin şartlarını yerine getirmeyi kabul eden ön sözleşme ile kurumsal firmanın en az 5 bayiine ait iş yeri açma ruhsatını sunacaktır.
 1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na uygun olarak edinilmiş Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İş Yeri Açma Belgesi.
 1. İstekli gıda, beslenme, turizm ve otelcilik alanlarında lisans ya da ön lisans programından mezun olmuş ise mezuniyet belgesini sunması yeterli olacaktır.
 2. Tüzel kişiliklerde ortaklardan birinin bu belgelerden birini sunması gereklidir.
 3. Şahıs ya da tüzel kişilik istenen belgelerden birine sahip değilse, belgeye sahip olan bir kişiyi ihale kapsamında istihdam edecektir. Bu durumda istihdam edilecek kişinin belgesi ve “ihale üzerine kaldığı takdirde belge sahibi kişiyi istihdam edeceğine dair” noter tasdikli taahhütname belge olarak sunulacaktır.
 4. İlanda 2 kantin ve 1 kafe ihalesi mevcut olup her 3 ihaleye girecek isteklinin kendisinde ya da tüzel kişiliğin ortaklarında istenen belge olmayıp, belge sahibi bir kişiyi istihdam edecekse her ihale için farklı kişiyi taahhüt edecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR