İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin, büfe ve çay ocağı alanı kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875940
Şehir : İzmir / Tire
: 138
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tire Devlet Hastanesi Poliklinik Giriş Kat  Kantin, Büfe ve Çay Ocağı Alanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 3 yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
TİRE DEVLET HASTANESİ
POLİKLİNİK GİRİŞ KAT 138,77M² KANTİN, BÜFE VE ÇAY OCAĞI ALANININ KİRAYA VERİLMESİ

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tire Devlet Hastanesi Poliklinik Giriş Kat Kantin, Büfe ve Çay Ocağı Alanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 3 yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TİRE DEVLET HASTANESİ
TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ
TAŞINMAZ NO CİNSİ HASTANE
FİİLİ DURUMU Kantin,Büfe ve Çay Ocağı YÜZÖLÇÜMÜ(m²) 47.597 m²
İLİ İZMİR HAZİNE HİSSESİ TAM
İLÇESİ Tire TAPU TARİHİ
MAHALLESİ/KÖYÜ Atatürk Mah. PAFTA/CİLT NO 3114b/…
CADDESİ/SOKAĞI İnönü Bulvarı ADA/SAHİFE NO 1636/…
YÖRESİ Tire PARSEL/SIRA NO 3/…
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL Açık Alan (m²) Kapalı Alan (m²) Toplam Alan (m²)
Kantin, Büfe ve Çay Ocağı (3 Yıllık) ….m² 138,77 m² 138,77 m²
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (% 25)
DÖKÜMAN BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Kantin, Büfe ve Çay Ocağı Alanı(3 Yıllık) 360.000,00TL 90.000,00TL 250,00 TL. 25.10.2018 15:00
İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adresi : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR
a) Telefon ve faks numarası 444 35 01 (1169) Fax: (0232) 246 90 22
b) Elektronik Posta Adresi cengiz.cevizci@saglik.gov.tr

A-İstekliler yukarıdaki ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.
B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Kanuni İkametgâh Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),
3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf/ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
5-Güncel tebligat adresi
6-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) Gerçek kişi olması halinde; İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b) Tüzel Kişi olması halinde; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya İdarece onaylı sureti)
c) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
7-İlan tarihi itibariyle SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
Tire Devlet Hastanesinin Halk Bankası Atatürk EAH Uydu Şubesi nezdindeki TR80 0013 2001 2640 0005 1000 06 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
10-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 25’den az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar Tire Devlet Hastanesinin Halk Bankası Atatürk EAH Uydu Şubesi nezdindeki TR80 0013 2001 2640 0005 1000 06 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır.
EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.
11- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sindan az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.
İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;
Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.
C-İhaleye Katılamayacaklar Olanlar

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, ihaleye iştirak etmeleri halinde geçici teminatları, ihale uhdelerinde bırakılmış ve sözleşme imzalamış olmaları halinde ise kesin teminatları gelir kaydedilerek, sözleşmeleri fesih edilir.
2) Son 1 (bir) yıl içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde Kantin/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, kiracısı bulunduğu kurumlara kira bedellerini vadesinde ödememiş olan ve kiracının kusurlarından dolayı kurumlarımızca sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılamazlar.
3) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.
4) Terör örgütlerine iltisağı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği, Olağanüstü Hal Bürosu, MİT veya Emniyet Müdürlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
5) İhale tarihi itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamaz. Kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanların, borcu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.
D-İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir.
E-İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir İl sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
F) İhaleye iştirak edenler kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır.
H) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR