ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kanlıkavak parkındaki gazebonun işletme hakkı kiraya verilecektir

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926661
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : OSMANGAZİ MAH. / SÜMER
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 13.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SAKARYA 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize Osmangazi Mahallesi, Kanlıkavak Parkı içerisindeki GAZEBO’nun işletme hakkının 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
İhale 23/01/2019 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
Muhammen Bedeli (Yıllık) 60.000,00-TL+KDV’dir. Geçici Teminatı 1.800,00-TL’dir.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından 100,00-TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılacak olan isteklilerden istenecek belgeler;
A-Kanuni İkametgâh Belgesi,
B-Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi,
C-Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi vermesi,
a)Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Tüzelkişi olması halinde, tüzelkişiliğin, siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel her birinin (a),(b), ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D- İmza Sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzelkişi olması halinde tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişini oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge
E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F- İstekilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca gurubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
G- Dosya alındı makbuzu.
H- Geçici teminat makbuzu,
I- Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge
J- SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge
K- İsteklinin, ihaleden önce işlettiği yerlerle ilgili mülk sahibi ile kira ödemelerinden dolayı Borçlar Kanunu hükümleriyle ilgili mevzuata aykırı düşmemiş olmak şartları aranacaktır.
L-Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
M-En az 2 yıl süreyle eş değer bir işletmesi olduğuna veya işlettiğine dair belge veya franchising (en az 3 adet şubesi olan) belgesi ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR