BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kahvehane ve kafe kiraya verilecektir

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862652
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Yayınlandığı Gazeteler

ZEYTİN EFE 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ZEYTİN EFE 18.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yunuslar mahallesinde kahvehane ile Mahkeme mahallesinde kafe kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İŞ YERİNİN KİRALAMA İHALE İLANI

1 - İdarenin
a) Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı
Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR
b) Telefon / Faks : 0 266 – 4126450 / 0 266- 4221006
c) Elektronik posta adresi : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr
2 - İhale Konusu İşin Niteliği, Türü : Kiralama İhalesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 25/09/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra Mahalle Mevkii Türü Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) Güvence Bedeli(TL) İhale Tarih İhale Saati
1 Yunuslar Mahallesi - Kahvehane 170,00 TL 61,20 TL 510,00 TL 25/09/2018 10:00
1 Mahkeme Mahallesi - Kafe 1.050,00 TL 1.134,00 TL 3.150,00 TL 25/09/2018 10:10
4-) Belediye Encümeninin 14.08.2018 tarih 2018/784 ve 04.09.2018 tarih 2018/809 sayılı kararı gereği yukarıda bilgileri ve niteliği belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince ihale edilecektir.
İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 25/09/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.
5-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 25/09/2018 tarihi Salı Günü saat 09:45 e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.
6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
8-) İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.
9-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.
A) Gerçek kişiler için
a) Dilekçe,
b) Kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
e) Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı.
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunulacak kişinin noter onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
B) Tüzel kişiler için ayrıca
a) Mevzuat gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) İlgilisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İsteklinin dernek, oda, kooperatif veya vakıf olması halinde resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralama ile ilgili karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti, yetki belgeleri ve temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
10-) İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR