BEŞİRİ DEVLET HASTANESİ

Kafeterya ve çay ocakları kiraya verilecektir

BEŞİRİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062951
Şehir : Batman / Beşiri
Yayınlandığı Gazeteler

BEŞİRİ 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Batman Beşiri İlçe Devlet Hastanesi Büfe, Kafeterya ve çay ocaklarının işletme hakkı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Batman Beşiri İlçe Devlet Hastanesi Satın Alma Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Batman İl Sağlık Müdürlüğü
Batman Beşiri İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği
İşletme Hakkının Kiraya Verilmesine İlişkin İhale İlanı

S.No Taşınmaz Numarası Tapu Kaydı Mahalle/Köy İşletme Hakkı Verilecek Yer Pafta/Ada/ Parsel No Cinsi İşletme Hakkı Verilecek
Yerin Yüzölçümü (m2)
İşletme Hakkı Verilecek
Yerin Kullanım Amacı
İlk Yıl Tahmini İşletme Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saati
1 72020103191 Demiryolu Köyü Toytepe Mevki Batman Beşiri İlçe Devlet Hastanesi 127/1182 Hastane 82 Kafeterya 17.640,00 TL 3.528,00 TL 23.10.2019 / 10:00
 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların bünyesinde bulunan Büfe, Kafeterya ve çay ocaklarının işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saatte Batman Beşiri İlçe Devlet Hastanesi Satın Alma Odası (Bağdu Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:20) toplanacak Komisyon huzurunda kiraya verilmek üzere ihale yapılacaktır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;
  1. Geçici teminatı, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankaları­nın verecekleri süresiz teminat mektupları, (Teminat Mektuplarının limit içi süre­siz ve teyit yazısı ile birlikte getirilmesi gerekir) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edi­len Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri;
  2. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgah Belgesi)
  3. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyi,
  4. Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.
  5. Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ve Nüfus cüzdan suretle­rini vermeleri; (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kim­lik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bu­lunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicile kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edil­miş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yuka­rıda (a) ve (c bentlerinde ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tek­lifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur.
  6. Kantin işletmeciliği ustalık belgesi (kantin, kafeterya, büfe vb.) bulunması ve bu belgenin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il müdürlükleri veya bağlı birimlerinden alınmış olması.
  7. İhale dokümanının teslim alındığına dair belge.(İhaleye katılmak için ihale dokümanının alınması zorunludur).
  8. İlgili odaya kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi
 3. İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Batman Beşiri İlçe Devlet Hastanesi Satınalma Biriminden 100 (Yüz)TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli banka hesabımıza yatırılması gerekir.
 4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon baş­kanlığına ulaşması şarttır.
 5. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
 6. Geçici teminat oranı 3.528,00 TL (Üçbinbeşyüzyirmisekiz TL’dir.)Geçici teminat tutarı Türkiye Halk Bankası Batman Şubesi nezdinde bulunan TR 7400 0120 0967 5000 0500 0115 İban nolu hesaba yatırılması veya banka teminat mektubu getirilmesi.
 7. Ödenmesi gereken Vergi, Resim, Harç ile benzeri yükümlülükler müşteriye aittir.
 8. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
 9. Şartnamede istenen diğer belgeler.

10) İhaleye ilişkin bilgiler http:/ www.besiridh.saglik.gov.tr internet adresinde görülebilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR