TRABİTAŞ A.Ş.

Kafeterya, restoran ve çay evi ihale ile kiraya verilecektir

TRABİTAŞ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Botanik Park İçindeki Kafeterya-Restaurant 400m² açık alan, 268m² kapalı  alan / Kanuni Parkı İçindeki Kanuni Çay evi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TRABİTAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğünün toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABİTAŞ A.Ş.’den KİRALIK TAŞINMAZLAR

Tasarruf yetkisi Şirketimizde bulunan taşınmazların aşağıda bilgileri verilen satış yerleri 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 3 YIL (36) aylığına kiraya verilecektir. İhaleler 22.03.2019 tarihinde, saat 14:00 ve 14:15 de TRABİTAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır.
Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden, 1 YILLIK kira bedeli ve (%6) kesin teminat kanuni süresi içerisinde ve taşınmazla ilgili diğer ödemeler yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.

S.no Cinsi M2 Aylık Muh.Kira Bedeli Kira Süresi Geçici teminat Ek teminat İhale tarihi İhale saati
1 Botanik Park İçindeki Kafeterya-Restaurant 400m² açık alan, 268m² kapalı alan 668 m²+Krokisinde belirlenen açık alan,masa ve sandalye yerleşimi 7.000,00-TL
+ KDV
3 YIL
(36 AY)


2.520,00-TL

84.000,00-TL
22.03.2019 14:00
2 Kanuni Parkı İçindeki
Kanuni Çay evi
Açık alan, masa ve sandalye yerleşimi (20x4=80 sandalye) 2.000,00-TL
+ KDV
3 YIL
(36 AY)

720,00-TL

24.000,00-TL
22.03.2019 14:15


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 1. T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek,

 2. Kanuni İkametgah belgesi,

 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

 4. İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

 5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

 7. İstek'liler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

 8. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

 9. Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri şirketimiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

 10. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.

 11. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olamadığına dair belge,

 12. İdari ve Teknik şartname bedeli Kanuni Çay Evi için 500,00-TL(Beşyüz türklirası), Botanik Park İçindeki Kafeterya ve Restaurant için 1.000,00-TL (bin türklirası) olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

 13. Şirketimize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

 14. Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, ihale saatinden önce ihalenin yapılacak olduğu Şirket Merkezindeki toplantı salonunda hazır bulunacaktır.

İhale şartnamesi, istek halinde TRABİTAŞ A.Ş (Gülbaharhatun mah.Narlıbahçe sok.Buyuk İş Merkezi no:2 kat:2 Ortahisar/TRABZON) Genel Müdürlüğü’nden
bedeller karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İlan olunur.
---------------------------------------------------------------

İhale ilan günleri
1.İlan : 11.03.2019
2.İlan :15.03.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR