SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kafeterya, iş yeri, düğün salonu vb. taşınmazlar kiraya verilecektir

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilmiş olan iş yerlerinden,tablonun 1. Ve 2.sırasındaki iş yerleri Belediye Meclisinin 04/09/2018 tarih ve 2018/89 Sayılı Kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Artırma Usulü ile 10 yıllığına, 3.4.5.sırasındaki işyerleri ise 02/05/2018-04/09/2018 tarih ve 2018/47-2018/89 Sayılı Meclis Kararları gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile 10 yıllığına, diğer sırasındaki işyerlerinin,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile üç yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.Kiralama ihalesi 19/09/2019 tarihi,Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak olup İsteklilerin Açık Teklif Artırma Usulüne göre,şartname bedel makbuzu ile geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri, Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre ihaleye çıkarılan işyerlerine ait ihale teklif zarflarının ise en geç 18/09/2019 tarihi Çarşamba günü,saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.Kira ihalesine katılacak taliplilerin başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize gönderebilirler.Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı,ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle,ada/parsel,aylık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı,gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

S.
N.
İŞYERİNİN ADRESİ ADA/PARSEL/
KOORDİNAT

VASFI
AYLIK MUHAMMEN İHALE KİRA BEDELİ
+%18 KDV (TL)
GEÇİCİ İHALE TEMİNATI
(TL)
01 AKSOY MH 600529.29-4261190.56 KAFETERYA 4.200,00.-TL+%18 KDV 15.120,00.-TL
02 YÖRÜK MH.368.SK. 600904.65-4261453.18 HALI SAHA VE KAFETERYASI 5.000,00.-TL+%18 KDV 18.000,00.-TL
03 CUMHURİYET MH. 600282.44-4261339.91 BÜFE 1.000,00.-TL+%18 KDV 3.600,00.-TL
04 ATATÜRK MH. 29 ADA 14 PARSEL İŞYERİ 250,00.-TL+%18 KDV 900,00.-TL
05 DURASILLI MH 25 ADA 5 PARSEL DÜĞÜN SALONU 800,00.-TL+%18 KDV 2.880,00.-TL
06 DURASILLI MH 299 ADA 1 PARSEL KAFETERYA 1.000,00.-TL+%18 KDV 1.080,00.-TL
07 ADALA MH. 131 ADA 56 PARSEL ARAÇ KANTARI 200,00.-TL+%18 KDV 220,00.-TL
08 KORDON MH 103 ADA 2 PARSEL KAHVEHANE 500,00.-TL+%18 KDV 540,00.-TL
09 İĞDECİK MH 225 ADA 1 PARSEL KAHVEHANE 110,00.-TL+%18 KDV 120,00.-TL
10 HACIBEKTAŞLI MH 3525 ADA 6 PARSEL İŞYERİ 100,00.-TL+%18 KDV 110,00.-TL
11 SART MH BİLA PARSEL İŞYERİ 900,00.-TL+%18 KDV 980,00.-TL


3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde
3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),
3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)
3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,
3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.
3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.7- Tablonun 1.sırasındaki işyerinin kira ihalesine katılacak taliplilerin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden ya da İnternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda alınmış son beş yıl içerisinde en az 1 yıl Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren) meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyetinde bulunduğuna dair faaliyet belgesini ibraz etmesi.
3.1.8-Tablonun 2.sırasındaki işyerinin kira ihalesine katılacak taliplilerin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden ya da İnternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda alınmış son beş yıl içerisinde en az 1 yıl Spor Tesisleri İşlettiğine dair (Futbol,Hokey, Paten, Golf, vb.sahalar yarış pistleri stadyumlar yüzme havuzları tenis kortları bovling alanları boks arenaları vb.tesisler) veya Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren) meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyetinde bulunduğuna dair faaliyet belgesini ibraz etmesi.
3.1.9-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,
3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı
3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış bir belgenin ibrazı.
3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde,ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
3.2.6-Tablonun 1.sırasındaki işyerinin kira ihalesine katılacak taliplilerin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden ya da İnternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda alınmış son beş yıl içerisinde en az 1 yıl Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren) meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyetinde bulunduğuna dair faaliyet belgesini ibraz etmesi.
3.2.7-Tablonun 2.sırasındaki işyerinin kira ihalesine katılacak taliplilerin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden ya da İnternet Vergi Dairesinden elektronik ortamda alınmış son beş yıl içerisinde en az 1 yıl Spor Tesisleri İşlettiğine dair (Futbol,Hokey, Paten, Golf, vb.sahalar yarış pistleri stadyumlar yüzme havuzları tenis kortları bovling alanları boks arenaları vb.tesisler) veya Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren) meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyetinde bulunduğuna dair faaliyet belgesini ibraz etmesi.
4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale kira şartnamesini tablonun 1. Ve 2.sırasındaki işyerinin kiralama ihalesine katılacak taliplilerin 500,00.-TL.,diğer sıralarındaki işyerlerinin kira ihalesine katılacak taliplilerin ise 100,00.-TL.makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.
Taliplilere ilanen duyrulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR