DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kafeterya/Çay ocağı kiralanacaktır

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bismil Devlet Hastanesi (Diyarbakır-Bismil Karayolu) 10. Km., Köseli Köyü Mevki Yeni Bismil Devlet Hastanesi Binası Poliklinikler Girişinde yer alan 48 m² ve Acil Servis kısmında yer alan 9,6 m² lik kapalı alanlar Kafeterya/Çay Ocağı olarak kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Bismil Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yemekhanesinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
İHALE İLANI

1-İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Bismil Devlet Hastanesi (Diyarbakır-Bismil Karayolu) 10. Km., Köseli Köyü Mevki Yeni Bismil Devlet Hastanesi Binası Poliklinikler Girişinde yer alan 48 m² ve Acil Servis kısmında yer alan 9,6 m² lik kapalı alanlar Kafeterya/Çay Ocağı olarak kiraya verilmesi 3 yıllığına (36 ay) kiralanması işi
2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri gibi ihale dokümanı 100,00 TL karşılığı Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğündeki Müdürlüğümüz hesabına yatırıldıktan sonra ödeme dekontu karşılığında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Satınalma Biriminden teslim alınacaktır.

3- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce 17.12.2018 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’ da Müdürlüğümüz yemekhanesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
1-Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 102.000 TL ve geçici teminat miktarı 10.000,00 TL’dir. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur.
2-İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi( ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

5- İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu:
5.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı, tüzel kişi ise tebligat adresi,
5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.3. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
c- Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Kantin İşletmesi Eğitimi aldığına dair belge veya Katin/Kafeterya İşletme Belgesi veya Kamu Kurumunda Kantin/Kafeterya işletmecisi olarak hizmet vermiş olduğunu gösteren Resmi Makamlarca Onaylanmış Belge
d- Sabıka kaydı (Son 3 ay)
5.4. Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve vergi kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası,
5.5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.
5.6. İhale dokümanı (İdarece hazırlanan kira şartnamesi ile kira sözleşmesi) dosyada sunulacaktır. Kira şartnamesinin 36. maddesinin altındaki bölüm ihaleye katılacak kişiler tarafından doldurularak imzalı ve kaşeli şekilde dosyaya konulacaktır.
5.7. İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü İhale Komisyonuna vereceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR