BODRUM KADIKALE ORMANCILAR SİTESİ

Kafe kiraya verilecektir

BODRUM KADIKALE ORMANCILAR SİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078422
Şehir : Muğla / Bodrum
Semt-Mahalle : PEKSİMET MAH. / BODRUM
Yayınlandığı Gazeteler

ÇÖKERTME 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kafe & restoran kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıkale Ormancılar Sitesi Yönetim binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TESİS KİRALANACAKTIR
BODRUM KADIKALE ORMANCILAR SİTESİ YÖNETİMİ

İhalenin kayıt numarası:

 1. İdarenin

 1. Adresi: Peksimet Mah. 21. Sok. No: 228/A Bodrum-MUĞLA

 2. Telefon ve faks numarası: 0252 394 39 04 - 0252 394 39 02

 3. E-posta adresi: kadikoop@hotmail.com

 1. İhale konusu kiralama işinin

 1. Niteliği, türü, miktarı: Kafe & restoran kiralama

 2. Yapılacağı yer: Muğla Bodrum Kadıkale Ormancılar Sitesi

 3. Sözleşmenin imzalanacağı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılacaktır.

 4. İşin süresi: 3 yıldır. (01.01.2020-31.12.2022)

 1. İhalenin

 1. Yapılacağı yer: Kadıkale Ormancılar Sitesi Yönetim binası.

 2. Tarihi ve saati: 25/11/2019 saat 15:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1.1. Tebligat için adres beyanı
1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
1.2.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile noter tasdikli imza sirküleri.
1.3. Teknik şartname gereği yapılacak açıklamalar.
1.4. İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.
2. Mesleki yeterliliğe ilişkin belgeler ve belgelerin taşıması gereken kriterler:
2.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve alınabilir.
5. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, hale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
9. İş mahallinin görülmesi ve ihale dokümanı alınması zorunludur.
Keyfiyet ilgililere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR