KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Jeotermal su kaynağı alanları kiraya verilecektir

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçesi sınırları dâhilinde bulunan 3(üç) adet jeotermal kaynak su arama alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


1- İlimiz, Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 3(üç) adet jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır.


2- İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 06/08/2019 günü saat 09:00’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.


3- İhaleye katılabilmek için:


Genel:

 1. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)

 2. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını,

 3. İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),

 4. Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,

 5. İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,

 6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü,

 7. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

 8. İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

 9. İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi,

Gerçek Kişiler:

 1. T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,

 2. Noter tasdikli imza sirkülerini,

 3. İkametgâh ilmühaberini,

Tüzel Kişiler:
a- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,
b- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,
c- Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini, İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan ihale komisyonuna vermeleri şarttır.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 500,00 TL karşılığında alabilir.
6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Sıra No

İli

İlçesi

Kaynağın Cinsi

Alanı (Hektar)

İhale Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

348,42

11.083,00

2.216,6

06/08/2019

09:00

2

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

3026,32

96.267,00

19.253,4

06/08/2019

09:30

3

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Jeotermal Kaynak

977,9

31.107,00

6.221,4

06/08/2019

10:00

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR