KULP MALMÜDÜRLÜĞÜ

İşyerleri kiraya verilecektir

KULP MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888968
Şehir : Diyarbakır / Kulp
Yayınlandığı Gazeteler

PASURUN SESİ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet işyeri
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır İli Kulp İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kulp Milli Emlak Servis Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

Sıra
No
İli İlçesi Mahallesi Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Kiraya Verilecek Alan Kiralama Amacı Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Kira Süresi İhale Tarihi
İhale Saati
1 Diyarbakır Kulp M.Yeni Arsa 187 1 128.947,85 64,00 m2 İşyeri 5.000,00 1.500,00 5 yıl 14.11.2018 10:00
2 Diyarbakır Kulp M.Yeni Arsa 187 1 128.947,85 85,00 m2 İşyeri 7.000,00 2.100,00 5 yıl 14.11.2018 10:30
3 Diyarbakır Kulp M.Yeni Arsa 187 1 128.947,85 104,00 m2 İşyeri 8.000,00 2.400,00 5 yıl 14.11.2018 11:00
4 Diyarbakır Kulp M.Yeni Arsa 187 1 128.947,85 147,00 m2 İşyeri 12.000,00 3.600,00 5 yıl 14.11.2018 11:30


1-Kulp İlçesinde bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Maliye Hazinesine ait taşınmazın üzerindeki 4 adet işyerinin, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile Kulp Milli Emlak Servis Şefliği’nde kiralaması yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu
b) İkametgah belgesi (İdaremizden temin edilebilir) ile nüfus cüzdanı örneği ( T.C. Kimlik numarasını belirtir )
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.
d)Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.
e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- Posta ile yapılacak tekliflerde ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşan ve iadeli taahhütlü gönderilen teklif mektupları kabul edilecek olup, postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.
4- Geçici teminat bedeli, Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik uyarınca tahmin edilen bedelin % 30’u oranında alınacaktır.
5- Hazine Taşınmazlarının kiralanması KDV’den muaf olup 5 yıl süreyle emlak vergisine tabii değildir.
6- İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait bilgiler ile ihale gün ve saatleri yukarıda belirtilmiştir.
7- Kiralama ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Kulp Milli Emlak Servisi Şefliğinde ücretsiz görülebilecektir.
8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İhele bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Telefon: 0 412 831 24 95

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR