KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyerleri ihale ile kiraya verilecektir

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3551 ada 17 parsel İl Özel İdare Binası 49 Numaralı işyerinin 1 Nolu Odası- 49 ada 16 parsel Yaş Sebze ve Meyve  Toptancı Hal Şubesi 41 nolu İşyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen  salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda yer alan 3 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.Sıra Noİşyeri MevkiiAda Parsel No/ Mevki


Encümen Karar Tarih/ SayıSüre
(Yıl)


Muhammen Bedel
(1 Yıllık)


Geçici Teminatı
(%3)


İhale Tarihi ve Saati

1

Dulkadiroğlu/Yenişehir

3551 ada 17 parsel İl Özel İdare Binası 49 Numaralı işyerinin 1 Nolu Odası

20/11/2018
2018/734

3

4.000,00 TL

360.00 TL

11/12/2018
15:00

2

Elbistan/Battalgazi

49 ada 16 parsel Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubesi 41 nolu İşyeri

20/11/2018
2018/735

3

6.500,00 TL
+ KDV

585,00 TL

11/12/2018
15:10

 1. İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü yapılacaktır.

 2. İhaleler ile ilgili şartname 25,00 TL, karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.

 3. İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen işyerlerinin geçici teminatı nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.

 4. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

 1. Tedavüldeki Türk parası;

 2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;

 3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;

 4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;

 1. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;

  1. İkametgâh belgesi,

  2. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

  3. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

  4. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

  5. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

  6. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

  7. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

  8. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

  9. Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Şubesi 41 nolu İşyeri ihalesine katılacak kişiler;

   1. 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesinin 3. Fıkrası gereği; Elbistan İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal şubesinde adına kayıtlı iş yeri olmadığına dair Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürlüğünden alınmış belge.

   1. 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesinin 4. Fıkrası gereği; Onikişubat İlçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinde adına kayıtlı işyeri kiralaması olup olmadığına dair Haller Şube Müdürlüğünden alınmış belge.(Birden fazla ihaleye katılımcı olması halinde adına işyeri olmayanlara öncelik verilir diğer katılımcılar ihale dışı bırakılır)

   2. Üretici örgütleri adına katılanlardan Bakanlıktan alınmış Üretici Örgütü belgesi istenir.

   3. 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesinin 5. Fıkrası gereği; Bahse konu işyeri üretici örgütlerine ayrıldığından Üretici örgütlerinin ihaleye katılması durumunda diğer katılımcılar ihale dışı bırakılır.

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
ORTAK GİRİŞİMDE;

  1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

  2. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

  1. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

  1. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

  2. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

  3. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

 1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR