ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri ve depolar ihale ile kiraya verilecektir

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Liseler  mahallesi Stadyum sok. No:16/H
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MADDE 1-Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.

MADDE 2- İhale Ünye Belediye Başkanlığında 24.09.2018 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3-Kiraya verilecek taşınmaz malların;
Adresi : Cinsi : m2 : Tahmini Bedeli
-İlçemiz Liseler mahallesi Stadyum sok. No:16/H bulunan 32.97 m2 lik 1 adet işyeri ; iki yıllık süreli kiraya verilecektir. 1. Yıl kira bedeli 7.824.-(yedi bin sekiz yüz yirmi dört )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin %10 u kadar artış tespit edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 2 yıllık kira bedelinin toplamı olup 16.431.- ( on altı bin dört yüz otuz bir) TL dir.Taşınmazın yıllık kira bedeli 3 taksitte ödenecektir. Geçici teminat 500.- TLdir.
-İlçemiz Liseler mah. Stadyum Sok. No:16/F bulunan 13.03m2 lik 1 adet işyeri ; iki yıllık süreli kiraya verilecektir. 1. yıl kira bedeli 6.292.-( altı bin iki yüz doksan iki )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespit edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 2 yıllık kira bedelinin toplamı olup 13.214 .- (on üç bin iki yüz on dört )TL dir. Taşınmazın yıllık kira bedeli 3 taksitte ödenecektir. Geçici teminat 400.-TL dir.
-Çamurlu mah. Devlet sahil yolu No: 30'da 14 m2'lik alanda bulunan taşınmaz 10 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 1, yılı kira bedeli 12000,-( on iki bin )TL dir, Müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 191.249.- (yüz doksan birbin iki yüz kırk dokuz )TL dır.Taşınmazın ilk beş yıllık kira bedelinin toplamı peşin olarak sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde ödenecektir. İkinci beş yıl kira bedeli ise 31.Ekim 2023 tarihine kadar peşin olarak ödenecektir.
-Nuriye mahallesi Belediye Mezbahane yanında bulunan 1 adet depo 3 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 1.yıl kira bedeli 2.020.-(iki bin yirmi )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 6.686.-(altı bin altı yüz seksen altı)TL dır. Taşınmazın yıllık kira bedeli 3 taksitte ödenecektir.
-Nuriye mahallesi Belediye Mezbahane yanında bulunan 1 adet depo 3 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 1.yıl kira bedeli 2.020.-(iki bin yirmi )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 6.686.-(altı bin altı yüz seksen altı)TL dır. Taşınmazın yıllık kira bedeli 3 taksitte ödenecektir.
-Nuriye mahallesi Belediye Mezbahane yanında bulunan 1 adet depo 3 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 1.yıl kira bedeli 2.020.-(iki bin yirmi )TL olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış tespiti edilecektir. İhalenin muhammen bedeli 3 yıllık kira bedelinin toplamı olup 6.686.-(altı bin altı yüz seksen altı)TL dır. Taşınmazın yıllık kira bedeli 3 taksitte ödenecektir.

MADDE 4- İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:
-Tüm isteklilerin Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz.
- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :
1. İkametgah belgesi,
2. Nüfus cüzdan sureti,
3. Noter tasdikli imza beyannamesi.
4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi .
6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
7-667 sayılı OHAL Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve bu isteklilerin ortağı olduğu Tüzel Kişiler de ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN :
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;
2. Noter tasdikli imza sirküsü, ( Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti veya yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi )
3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
4. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi .
5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6. 667 sayılı OHAL Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve bu isteklilerin ortağı olduğu Tüzel Kişiler de ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.
C-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 5- Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
1-İdarenin ;
a)harcama yetkilileri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar ( ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları.
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ( bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83,84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

MADDE 6- Taşınmazların kira süresi yukarıda belirtildiği gibi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2 (iki) , 3 (üç) , 10 (on) yıldır.

MADDE 7- Geçici teminat 2 (iki) , 3 (üç) , 10 (on) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 kadardır.

MADDE 8- Kesin teminat 2 (iki) , 3 (üç) , 10 (on) yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 kadardır.

MADDE 9- İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklif sunabilmek için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

MADDE 10- İstekliler en geç ihale günü olan 24.09.2018 tarihinde saat 12.00’a kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunarak ihaleye katılmak için istenilen belgeleri vermek ve geçici teminatı yatırmak zorundadır.

MADDE 11- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 10.09 .2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR