TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri kiraya verilecektir

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00858394
Şehir : İzmir / Tire
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK TİRE 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BÜYÜK TİRE 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 ADET İŞYERİ VASIFLI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tire Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait şehrimiz Yeni Mahalle, 102 Ada 1 Parseldeki yürüyen merdiveni, 2 katlı otoparkı bulunan Alışveriş Merkezi (AVM) içerisindeki 1 Adet işyeri vasıflı taşınmaz; 2886 sayılı Kanununun 35/c ve 45. Maddesi gereğince açık Teklif Usulüyle aşağıda belirtilen saatlerde yapılacak ihale ile aylık kira bedeli üzerinden 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.
2 - Adı geçen 1 adet taşınmazın kiralama (10 yıllık ) ihalesi 26.09.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde sırasıyla Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
3 – Kiralama ihalesi yapılacak olan Yeni Mahallede bulunan 2 adet işyeri vasıflı taşınmaz:

SIRANO KAT M2 BAĞIMSIZ BÖLÜM NO AYLIK KİRA BEDELİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1- 1.KAT 91 39 1.600,00TL 576,00TL 10.00


4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a) Gerçek kişiler için İkametgâh belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi
j) İzmir Valiliği’nin 07.02.2017 tarih ve 530/7171 sayılı yazısı gereği iştirakçi tarafından doldurulması zorunlu taahhütname ( matbu olarak Tire Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.)
5 - Tahmini 1 yıllık kira bedeli üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.
6 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihalesinde şartname hükümleri uygulanacaktır.
9 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.
10 - Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahallede bulunan 102 Ada 1 parselde kayıtlı toplam 1 adet işyeri vasıflı taşınmazın kiralama (10 yıllık) ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17.maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR