BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri (kantin) kiraya verilecektir

BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
110,00m2 Kapalı 131,00m2 Açık Kantin Kafeterya Büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Kısım No: 1–Balıkesir Devlet Hastanesi Hizmet Binası, Kantin-Kafeterya-Büfe
Taşınmaz no Mahallesi Pafta/Ada/Parsel Kiralanacak Kısım m² Kullanım Amacı Kiralama Süresi(yıl) Yıllık Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saati
10010100293 Atatürk Mah./ Karesi 98/…
1451/…
885/…
110,00m2 Kapalı 131,00m2 Açık Kantin
Kafeterya
Büfe
36 Ay 327.468,39-TL 90.000,00-TL 25.06.2018 14:30

Balıkesir Devlet Hastanesi Bahçesinde bulunan Ticari Alanın Kantin-Kafeterya-Büfe Amaçlı Kiralama İhalesi (İ.K.N. 2018/300557) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Toplantı Salonunda 25.06.2018 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14:30’da ihale edilecektir:
1- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içinde sunmaları gerekir;
1.1. Geçici Teminat; Geçici Teminat bedelinin T.C. ZİRAAT BANKASI TR78000 10 000 45373 246 90 5002 İban Numaralı Balıkesir il Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair dekont/makbuz (dekont/makbuzda; gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü adı belirtilecektir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu. (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi ve süresiz olması zorunludur.)
1.2. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz; T.C. ZİRAAT BANKASI (TR78000 10 000 45373 246 90 5002) İban Numaralı Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatırılarak (Açıklama kısmına İKN ve doküman bedelinin (100,00 TL) ödendiğine dair dekont/makbuz.
1.3. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasını gösterir belge.
1.4. Tebligat için ikametgah belgesi.
a) Gerçek kişi olması durumunda son 3 ay içinde Nüfus Müdürlüğü ve ya muhtarlıktan alınmış onaylı ikametgah belgesi
b) Tüzel kişi olması halinde adres bilgilerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi
1.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde; resmi kurumlardan alınmış kantin-kafeterya-büfe alanı kiralama işi faaliyet alanı ile ilgili işletmecilik, işletmeci ustalık belgesi veya diploması
b)Tüzel kişi olması halinde, kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ve ya kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.
1.6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. Maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye iştirak edemezler.
3. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı, sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.
4. İhaleye iş ortaklığı (Ortak Girişim) olarak teklif verilemez.
5. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. yüklenici tarafından ödenecektir.
6. İhale dokümanı idaremiz web sitesi (balikesirism.saglikgov.tr/) Satınalma-İhaleler Bölümünde veya satınalma biriminde bedelsiz görülebilir. 100,00 TL doküman bedeli T.C. ZİRAAT BANKASI (TR78000 10 000 45373 246 90 5002) IBAN nolu Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Hesabına yatırılarak aynı adresten temin edilebilir.
7. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfla Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili birim dışında dosya teslimi yapılmayacaktır. Firma tarafından dosya farklı bir birime veya ihale komisyonuna direkt teslim edilemeyecektir. Teslim edildiği anlaşıldığı takdirde komisyona tarafından dosya teslim alınmayacak ve firma ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.
8. 2886 SayılıDevlet İhale Kanunu Açık teklif usulü 46. Madde hükümlerine göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilecektir.
9. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarının iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR