SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri ihale ile satılacaktır

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

SIRA NO MAHALLE ADA/ PARSEL KAT/BAĞIMSIZ BÖLÜM NO KULLANIM AMACI BÜRÜT KULLANIM ALANI (m²) MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 SUCUZADE 51/114 1.KAT/28 NOLU Restoran 220 1.173.700,00TL. 35.211,00TL. 27.03.2019/15:00


2-İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.
4-Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.
5-İsteklilerden istenen belgeler;
a)Teklif mektubu
b)Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz teminat mektubu
c)Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti
d)Gerçek kişiler için yerleşim belgesi(İkametgah Belgesi)
e)Gerçek Kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
f)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.
h)Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.
8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren onbeş gün içinde ihale bedeli peşin olarak ödenecektir. İdarece uygun bulunması halinde ihale bedelinin yarısı peşin ödenmek koşuluyla kalan bedele 4 aylık faizi hesaplanarak 4 eşit taksitle ödeme yapılması konusunda taksitli satış sözleşmesi yapılabilecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Müşterinin şartname ve taksitli satış sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, ihale ve taksitli satış sözlemesi feshedilerek, teminat olarak belirlenmiş tutar ile ödemesi yapılmış taksitlerin faizi ve gecikme zammı gelire irat kaydedilir.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-Satışı yapılan taşınmazın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip, ihale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.
11-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 27.03.2019 günü saat 12:00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
13-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Basılı evrak bedeli KDV dahil 250TL.(İki Yüz Elli Türk Lirası) dir.
İlan olunur.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR