İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

İSTE Kampüsünde kırtasiye alanı ihaleyle kiraya verilecektir

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan kırtasiye, kitap ve fotokopi alanı 1 yıllığına ihaleyle kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
İskenderun
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZIN;
S.
NO
İLÇESİ KÖYÜ/
MAHALLESİ
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
CİNSİ SÜRESİ KİRALAMA YERİ, AMACI VE MİKTARI (m²) TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNATI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 İskenderun Meydan 7 578.580,71 Resmi Hizmet Alanı 1 Yıl İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs - Kitap, Kırtasiye ve Fotokopi Yeri Olarak Kullanılmak Üzere - 21 m² lik Alan 61.320,00 18.936,00 22.08.2019 15.00

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait ve İskenderun Teknik Üniversitesine tahsisli taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45 maddesine göre açık teklif usulü ile kiralaması yapılacaktır.
2- Kiralamaya sunulan taşınmazların, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı servisinde hizasında gösterilen tarih ve saatte ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır.
3- Kiralama ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dâhilinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Tebligat için adres beyanı (ikamet belgesi) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilerin katılımında)
f) Vergi levhası
5- Süresiz geçici teminat mektubunun 2886 sayılı Kanun gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir, mahallesi/köyü ada, parsel vb. bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.
6- İhale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektupları aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
7- 2. sıradaki taşınmazın kira bedeli peşin alınacaktır. 1. sıradaki taşınmazın ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (TÜFE – on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden peşin alınacaktır.
8-İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar ile ilgili olarak isteklilere bilgi verilecektir.
İLAN OLUNUR
BİLGİ İÇİN
Web: www.iste.edu.tr
Tel:(0326) 613 56 00 (Dahili 1410)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR