SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlkadım/Kale Mahallesi'nde 288 m² büro kiraya verilecektir

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00952031
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : KALE MAH. / KALE
Toplam m² : 288
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 01.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAMSUN 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 no.lu 2.652,12 m² yüzölçümlü parselde kayıtlı, Anakent İş Merkezinde bulunan 153 bağımız no.lu 288.00 m²’lik büro nitelikli taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.03.2019 14:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
14.03.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Aşağıdaki Tabloda Özellikleri, Aylık Muhammen Kira Bedelleri ve Geçici Teminatları yazılı olan, Tapuda İlimiz İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 no.lu 2.652,12 m² yüzölçümlü parselde kayıtlı, Anakent İş Merkezinde bulunan 153 bağımız no.lu 288.00 m²’lik büro nitelikli taşınmaz, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile ve 3 yıllık süreyle kiraya verilecektir.

S.
NO.
İlçe Mahalle ADRES ADA/
PARSEL
BRÜT
ALAN
(m²)
MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ NİTELİĞİ
1 İlkadım Kale Anakent İş Merkezi Teras katta yer alan büro (153 no.lu bğmsz blm) 6222/2 288,00 m² 1.100,00 TL. 1.188,00 TL. Büro

-İhalede yarışma (artırım ) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
2-İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3-Bahse konu İhale 14.03.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 1. İstekli gerçek kişi ise :
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (noterde tanzim edilecektir.)
 4. Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (noterden tanzim edilecektir.)
 6. Geçici teminat, ( 2886 sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 7. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 8. Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 9. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

İstekli tüzel kişi ise :

 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,
 3. Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
 4. Geçici teminat, ( 2886 sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 5. Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 6. Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 7. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

Ortak girişimci ise :
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.
5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR