İZMİT ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle mesire alanı kiraya verilecektir

İZMİT ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli İzmit Çayırköy Bıçkıdere Göleti mevki mesire alanı olarak kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
27.09.2018 11:00 İhale Komisyonu Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


İşletme Müdürlüğümüz İzmit Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 202 ve 231 numaralı bölmeler içinde kalan Gölkaypark C Tipi Mesire Yerinin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN:

a) Adresi : Kadıköy Mah. Vezir Sok.No:16 İzmit/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 0 262 322 44 60/61/62 - 0262 322 44 66
c) Elektronik posta adresi : izmitisl@ogm.gov.tr

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Sıra No Niteliği İli İlçesi Köyü/Mah. Mevkii Yüzölçümü Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi
1 Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer) Kocaeli İzmit Çayırköy Bıçkıdere
Göleti
4,83 Ha. Tesissiz 29 (Yirmidokuz) Yıl


3. İHALE KONUSU İŞİN:

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : 1 Adet C Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanununun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
b) Gölkaypark C Tipi Mesire Yeri için tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli
:45.000,00 TRY
c) Gölkaypark C Tipi Mesire Yerinin geçici teminat bedeli
:13.500,00 TRY (Tahmin edilen bedelin % 30’u)


4. İHALENİN:

a) Gölkaypark C Tipi Mesire Yeri İçin Yapılacağı Yer : İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Gölkaypark C Tipi Mesire Yeri İçin Tarih ve Saati : 27.09.2018 - 11:00

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge(Kamu kurumları hariç),
5.1.6) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge (Kamu kurumlarından istenmeyecek),
5.1.7) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
5.1.9) Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, İdareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”
5.1.10) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.11) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.12) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (5.1.3), (5.1.4) , (5.1.7) (5.1.8) ve (5.1.9) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde,(5.1.1), (5.1.2), (5.1.4), (5.1.5), (5.1.6), (5.1.11) ve (5.1.12) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6. İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Alemdar Şubesi nezdindeki IBAN: TR7900 0100 0729 1176 6292 5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
7.1. Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2.Teklifler, 27.09.2018 tarihinde saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR