KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle hastane kantinleri kiraya verilecektir

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dilovası  Devlet Hastanesi - S.B.Ü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Körfez Devlet Hastanesi Kantin Yerlerin kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Sağlık Müdürlüğü Ertuğrulgazi  Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN


Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Müdürlüğümüze bağlı Sağlık tesislerine tahsisli olan Kantin Yerleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacak ihaleler ile kiraya verilecektir.

Sağlık Tesisinin Adı Dilovası Devlet Hastanesi
Taşınmazın Tapu
Kayıt Bilgileri
Çerkeşli Köyü Turgut Özal Mh. 404 Mevkii Dilovası/Kocaeli
Cinsi: Büfe -KantinYüzölçümü: 50.064 m2 Hazine Hissesi: Tam
Dilovası Devlet Hastanesi 2 yıllık 100 m2 Kantin Yeri Kiralama İhalesi
m²: 100 m 2
Kira Süresi: 2 (iki) yıl
1 yıllık tahmini kira bedeli: 56.855,52-TL
Geçici Teminat bedeli: 11.371,10-TL
İhale Tarihi ve Saati:25/03/2019 Saat: 10:30
Ödeme Planı: İlk Yıl için kira bedelinin tamamı sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak, takip eden yıl kira bedeli yine tek seferde peşin ödenecektir.
Doküman Satış Bedeli : 75,00-TL
Sağlık Tesisinin Adı Körfez Devlet Hastanesi
Taşınmazın Tapu
Kayıt Bilgileri
Yavuz Sultan Selim Mh. Mevlana Bulvarı Belen Mevkii Körfez/Kocaeli Cinsi: Büfe –Kantin Yüzölçümü: 38.835,00 m2 Hazine Hissesi: Tam Ada No./Sayfa No.: 1082 Parsel No./Sıra No.: 8
Körfez Devlet Hastanesi 2 yıllık 35 m2 Kantin Yeri Kiralama İhalesi
m²: 35 m 2
Kira Süresi: 2 (iki) yıl
1 yıllık tahmini kira bedeli: 202.801,90-TL
Geçici Teminat bedeli: 40.560,38-TL
İhale Tarihi ve Saati:28/03/2019 Saat: 10:30
Ödeme Planı: İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle peşin olarak, takip eden yıl kira bedeli üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle peşin ödenecektir.
Doküman Satış Bedeli : 75,00-TL
Sağlık Tesisinin Adı S.B.Ü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Taşınmazın Tapu
Kayıt Bilgileri
Taşınmaz No:4170102028 Sırrıpaşa Mh. Çavdar Cd. Derince/Kocaeli Cinsi: Büfe –Kantin Yüzölçümü: 72.426 m2 Hazine Hissesi: Tam Pafta No./Cilt No.:19j.IIc/50 Ada No./Sayfa No.: 1367/4941 Parsel No./Sıra No.: 1
S.B.Ü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 yıllık 431 m2 (Acil) Kantin Yeri Kiralama İhalesi m²: 431 m 2
Kira Süresi: 1 (bir) yıl
1 yıllık tahmini kira bedeli: 311.147,67-TL
Geçici Teminat bedeli: 62.229,53-TL
İhale Tarihi ve Saati: 29/03/2019 Saat: 10:30
Ödeme Şekli: Kira bedeli sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak ödenebileceği gibi, kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle peşin olarak ödenecektir.
Doküman Satış Bedeli : 75,00-TL

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Bu taşınmazlara ait kiralama ihaleleri İl Sağlık Müdürlüğü Ertuğrulgazi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlarda yer alan Müdürlüğümüze Bağlı Dilovası Devlet Hastanesi - S.B.Ü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Körfez Devlet Hastanesi Kantin Yeri Kiralama İhalelerine katılabilmek için, isteklilerin;

1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi
a) Gerçek kişilerde İkametgâh belgesi, (İkametgâh belgesi sunulması zorunlu olup, ikamet adresi dışında başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanının da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi taktirde yasal yerleşim yeri yasal tebligat adresi olarak kabul edilecektir.)
b) Tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2.T.C. Kimlik No ve Vergi No Bildirimi
a. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir belgeyi,
b. Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,
3.Geçici teminatı yatırmış olmak;
Geçici teminat olarak sadece Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinde tarif edilen ekonomik değere sahip belgeler sunulabilir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda istekliler Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Kocaeli Şubesi TR95 0001 2009 4430 0005 0001 21 İban Nolu hesaba yatırmak zorundadırlar (Geçici teminatların iadesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Banka makbuzlarında; Ödemeyi yapanın adı soyadı/ticari ünvanı- T.C.Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, ihalenin adı ve ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilmesi uygun olacaktır) Geçici Teminatın bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa 27. Maddesine ve bu kanun uyarınca yayımlanmış mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.
4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;
a.Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişilik olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi,
5.Vekâleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
6. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge
a.Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
b.Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
(adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.) Ayrıca; Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık hariç kaçakçılık, resmi ihale alımı satımlara fesat karıştırma. Devlet sınırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunmazlığa karşı suç işleyenler, şerefe karşı suç işleyenler ile kamunun sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.
7. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, İhale dokümanlarına ait tasdikli örnekleri (kira şartnamesi, kira sözleşme tasarısı ve eki) Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminden 75,00 (Yetmişbeş-TL) bedel karşılığında -her bir ihale için ayrı ayrı doküman bedeli yatırarak - satın almak zorundadırlar. Doküman bedelleri Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Kocaeli Şubesi TR95 0001 2009 4430 0005 0001 21 İban Nolu hesabına yatırılacak karşılığında alınacak makbuz/dekont ihale teklif dosyasına konulacaktır. (Banka makbuzlarında; Ödemeyi yapanın adı soyadı/ticari ünvanı- T.C.Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, ihalenin adı ve ihaleye ait -doküman bedeli- olduğu belirtilmesi uygun olacaktır)
Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde İl Sağlık Müdürlüğü Ticari Alan Kiralama Biriminde bedelsiz görülebilir.
Yukarıda sayılan belgelerin asıllarının, noter onaylı suretlerinin veya istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin istekliler tarafından her bir ihale için ayrı ayrı hazırlanması ve ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.
Ayrıca İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
8.İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
9.İhaleye katılamayacak olanlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
10.İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
2886 Sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR