ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle büfe kiraya verilecektir

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942100
Şehir : Adana / Çukurova
Semt-Mahalle : YÜZÜNCÜYIL MAH. / HUZUREVLERİ
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETTE 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETTE 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalı yazılan büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre kiraya verilecektir


S.
No
Mahalle Ada Parsel Adres İhale
İşi
Muhammen Bedel (TL) Geçici
Teminat (TL)
İhale Tarih/Saat
1 100. Yıl 7774 2 100. Yıl Mah Fazıl Meto Bul. Büfe 12.500,00+KDV 375,00 27.02.2019/16:00

2- İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
4- Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
5- İsteklilerden istenen belgeler;
a) Teklif mektubu
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan Fotokopisi, adli sicil belgesi,
d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi), Çukurova Belediyesinden borcu olmadığına dair belge.
e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, İhale için İstenilen diğer belgeler ilk ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır..
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.
8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine veya Belediyemize ait hesap numarasına peşin olarak yatıracaktır
9-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
10-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 27/02/2019 günü saat 15.30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
12- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR