ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ

İhale ile kantin yeri kiraya verilecektir

ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Seyhan Devlet Hastanesi Toplantı/İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KANTİN KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI


1) İhaleyi Yapacak İdarenin;
a) Adı : Adana Seyhan Devlet Hastanesi
a) Adresi : Yeni Baraj Mah. H.ÖmerSabanci Cad. Seyhan/ADANA
b) Tel. ve faks : 0 322 2259329/2646 – 2272555

2) İhale Konusu Taşınmazın;
a) Niteliği : Kantin Yeri Kiralama İşi
b) Bulunduğu Yer : Adana Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Ek Hizmet Binası
c) Hastane Yönetimi : Adana Seyhan Devlet Hastanesi
d) Yüzölçümü : 60m2 ( 40m2 Kapalı + 20m2 Açık Alan) Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Ek Hizmet Binası toplam 60 m2 (proje Ek1, belirtilen 40 m2 açık hizmet alanı, 20 m2 kapalı hizmet alanı.
e) Kira süresi : 24(Yirmidört) ay

3) İhalenin Tarihi, Yeri, Saati, İhale usulü, Şartname Temini
a) İhale Tarihi ve Saati: 26.03.2019, saat: 10:00
b) İhale Toplantı Yeri: Adana Seyhan Devlet Hastanesi Toplantı/İhale Salonunda
c) Teklif Dosyaların Teslim Yeri: Adana Seyhan Devlet Hastanesi / Satınalma Birimi (En geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.)
d) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği Yer: Adana Seyhan Devlet Hastanesi / Satınalma Birimi (TR48 0001 2009 1650 0005 0000 29 Halk Bankası Gazipaşa Şb.nolu hesaba 50,00 TL şartname bedeli yatırılacak ve dekont getirilecektir)
e) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35.a maddesi (kapalı teklif usulü)

4) İhaleye Ait Tahmin Edilen Bedel ile Geçici Teminat (%30) Tutarı
a) Tahmin Edilen Bedel (yıllık kira bedeli): 49.757,00 TL
b) Geçici Teminat Tutarı: 14.927,10 TL

5) İstekliler Teklifi ile birlikte aşağıdaki belgeleri sunacaktır:
a-) %30 oranındaki geçici teminat (Nakit yatırılması durumunda Hesap No: TR48 0001 2009 1650 0005 0000 29 Halk Bankası Gazipaşa Şb. nolu olup dekont teklif dosyasına konacaktır.)
b) Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantinciler Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, faaliyet konusu kantin veya kafeterya işi olan oda kayıt belgesi,
c) Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış mesleki faaliyetten men olmadığını veya mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge,
ç ) Tebligat yapılacak adres beyan yazısını ya da son bir ay içerisinde alınmış İkametgah İl muhaberi (aslı).
d) Son 6 (altı) ay içerisinde alınmış sabıka kaydı (Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisi)
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
I) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve T.C. Kimlik nosunun yazılı olduğu kimlik fotokopisi.
II) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
III) Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname ve imza sirküleri,
f)İş Deneyim Belgesi ;
1- İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde en az 200 (İkiyüz) Yataklı sağlık tesisi tarafından verilen ve parasal tutarın belirtildiği iş bitirme belgesi,
Katılımcılar yukarıda belirtilen iş deneyime ilişkin belgelesini ihale dosyasında sunmaları halinde; İhale dokümanı ve ilanda belirtilen muhammen bedelin % 25 inden az olmamak koşulu ile sunulan belgeler kabul edilecektir. Benzer İşler: en az 200 (İkiyüz) Yataklı sağlık tesisinde Kantin/kafeterya işletmesi olarak hizmet verdiğine dair belgenin sunulması,
g) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine ait Gerçek veya Tüzel Kişinin Vergi borcu olmadığına dair belge. (Vergi dairesinden veya İnternet Vergi Dairesinden alınabilir. Kamu İhale Genel Tebliği 17.4.1. maddesi “ Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir. “ hükmü esas alınacaktır.)
h) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine ait Gerçek veya Tüzel Kişinin SGK Prim borcu olmadığını gösteren belge. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya resmi internet sayfasından alınabilir. Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.3.2.1.maddesindeki “İlgili kanunlara göre tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ve anılan kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirmeye ya da yapılandırmaya ilişkin taksit ve/veya cari aya ilişkin ödeme yükümlükleri yerine getirilmiş olması kaydıyla, tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya konu prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların fer’iler, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir” hükmüne istinaden borç yapılandırmalarına dair ilgili resmi kurumdan alacakları yazıyı sunacaklardır. Ayrıca yapılandırmaya ait taksitleri yatırdıklarına dair belge veya dekont suretlerini sunacaklardır. İhale tarihinin içinde bulunduğu aya ait taksitin yatırılmış olması zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR