OF DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

İhale ile kantin kiraya verilecektir

OF DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078132
Şehir : Trabzon / Of
: 33
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY ANADOLU 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
33,85 m² kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Of Devlet Hastanesi Başhekimlik Makamı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OF DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
KANTİN İHALESİ İLANI

 1. Of İlçesi Sulaklı Mahallesi, Dere civarı mevkiinde bulunan 133 Ada, 33 Pafta da bulunan Of Devlet Hastanesinin P1 Blok zemin kat girişinde 33,85 m2 kantin işletme hakkı, 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arası olmak üzere 365 (Üçyüzaltmışbeş) günlüğüne kiraya verilecektir. Yıllık kira bedeli 18.500,04 TL (Onsekizbinbeşyüz Türk Lirası Dört Kuruş) tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Of Devlet Hastanesi Yönetici Başhekimliğince ihale edilecektir.

 2. Geçici Teminat bedeli 4.625,00 TL (Dörtbinaltıyüzyirmibeş Türk Lirası)’ dir.

 3. Teminat mektubu dışındaki teminatların hastane veznesine, Trabzon Kamu Hastane Birliği Döner Sermaye Muhasebe Birimine veya Of Devlet Hastanesinin Türkiye Halk Bankası Trabzon Merkez Şubesine ait TR94 0001 2009 7710 0006 0000 24 iban nolu hesaba yatırılması ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

 4. Kantin İşletme Hakkı Kiralama ihalesi 26.11.2019 tarihi Salı günü saat: 14:00 da Of Devlet Hastanesi Başhekimlik Makamında yapılacaktır.

 5. İhaleye katılacak olanlar istenilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.

 6. İhaleye katılacak olanlar, teklif dosyalarını ihale saatine kadar alındı belgesi karşılığında ihale komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir.

 7. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

 8. İhaleye katılacak olanlar,

 1. Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı Örneği (Noter tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı Nüfus cüzdanı örneği aslı veya vukuatlı nüfus kayıt belgesi örneği aslı). Tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını belirtir belge.

 2. Son Adrese Dayalı Veri Tabanı Sisteminden alınmış Onaylı İkametgâh ilmuhaberi.

 3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (Banka Teyit Yazısı ile).

 4. İmza Sirkülerinin Aslı veya Noter onaylı sureti.

 5. Vekâleten iştirak edeceklerden, vekâlet edenlerin ihaleye katılmaya yetkili olduklarına dair vekâletnamenin aslı veya Noter onaylı sureti.

 6. Tüzel kişilik adına iştirak edecek veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesini ihale saatine kadar ihale teklif dosyası içerisinde hastanede ihale komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir.

 7. Tebligat için Türkiye’deki adres belgesi.

 1. İstekliler ihale saatine kadar İhale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla tekliflerini posta yolu ile gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden ve oluşabilecek diğer aksaklıklardan idaremiz sorumlu değildir.

 2. Şartname ve eklerinin tasdikli örnekleri 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında isteyenlere verilir veya hastane idaresinde bedelsiz olarak görülebilir.

 3. İhale sonucunda doğacak her türlü vergi, resim, harç bedelleri ve varsa KDV firma veya müteahhide (kişiye) aittir.

 4. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR