AKBEL TOPRAK ÜRÜN.TEM...GIDA VE TİC.AŞ

İhale ile iş yerleri kiraya verilecektir

AKBEL TOPRAK ÜRÜN.TEM...GIDA VE TİC.AŞ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00824060
Şehir : Kahramanmaraş / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAHRAMANMARAŞ MANŞET 19.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKBEL TOPRAK ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TAŞIMACILIK MATBAA TANITIM BASIN YAYIN AJANS ORGANİZASYON İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’den

1 -Mülkiyeti Akbel Toprak Ürünleri Temizlik Hizmetleri Taşımacılık Matbaa Tanıtım Basın Yayın Ajans Organizasyon İnşaat

Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.’ye ait aşağıda yazılı 2 (iki) adet gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilecektir.Sıra Noİlçe/MahalleAda-Parsel-Mevkii-NoSüre
(Yıl)


Karar Tarihi ve Sayısı


Muhammen Bedel
(1 Yıllık)


Geçici Teminatı
(%3)


İhale Tarihi ve Saati

1

Onikişubat İlçesi
Ilıca Mahallesi

112 ada 1 parsel 43/A nolu işyeri (Güney köşe dükkan)

1

11/06/2018
008

14.500,00 TL

435,00 TL

27/06/2018
14:00

2

Onikişubat İlçesi
Ilıca Mahallesi

112 ada 1 parsel 43/D nolu işyeri (Kuzey köşe dükkan)

1

11/06/2018
008

18.000,00 TL

540,00 TL

27/06/2018
14:30

 1. İhaleler İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 2. İhaleler ile ilgili şartnameler 25,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Yirmi beş TL ödenecektir.) Akbel Toprak Ürünleri Temizlik Hizmetleri Taşımacılık Matbaa Tanıtım Basın Yayın Ajans Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. muhasebe biriminden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.

 3. İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen gayrimenkullerin geçici teminatı nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Şirketimizin T.C.Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesi nezdindeki TR 49 0001 5001 5800 7298 4364 91.nolu hesabına yatırılacaktır.

 4. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

 1. Tedavüldeki Türk parası;

 2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;

 3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;

 4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;

 1. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;

  1. İkametgâh belgesi,

  2. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

  3. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

  4. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

  5. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

  6. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

  7. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
ORTAK GİRİŞİMDE;

  1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

  2. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

  3. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

  4. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

  5. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

   1. - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.


İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR