BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Hüdavendigar parkındaki tırmanma duvarı tesisi kiraya verilecektir

BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862345
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : HÜDAVENDİGAR MAH. / HÜDAVENDİGAR
Tipi : Komple Tesis
Yapı Durumu : Yeni
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA ŞEHİR 16.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Hüdavendigar Kent Parkı’nın İçinde Bulunan Tırmanma Duvarı Tesisinin Kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
24/09/2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, HÜDAVENDİGAR MAHALLESİ, HÜDAVENDİGAR KENT PARKI’NIN İÇİNDE BULUNAN TIRMANMA DUVARI TESİSİNİN KİRALANMASI İŞİ


BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOS. VE KÜL. HİZ. TUR. ÖZEL YURT İŞ. İNŞ. BAS. YAY. İLAN MAT. REK. SAN TİC. A. Ş.

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Hüdavendigar Kent Parkı’nın İçinde Bulunan Tırmanma Duvarı Tesisinin Kiralanması işi kapsamında 1 adet Tırmanma Duvarı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihaleye konmuştur.
ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminde ve şirketimiz www.burfas.com.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminden 250,00 TL (İkiYüzElliTürkLirası) karşılığında alacaklardır.
İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş Muhasebe Birimi’ne veya aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
- Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi TR63 0001 5001 5800 7281 7541 79

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında yapılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATİ:
İhale, 24.09.2018 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılacaktır.
İHALE USULÜ:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereği: Açık Teklif Usulü

KİRALANACAK YERİN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhale Tarihi / Günü : 24 Eylül 2018 / Pazartesi
İhalenin Yapılacağı Yer : BURFAŞ Toplantı Salonu
Aylık Muhammen Bedel : 1.250,00-TL (K.D.V. hariç)
Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihte başlar ve 10 yıl sonra sona erer. İlk yıl Aylık kira bedeli, 1.250,00 TL (BinikiyüzelliTürkLirası) +KDV olarak belirlenmiş olup, süre bitiminde sözleşmenin taraflarca uzatılması halinde takip eden yılların kira bedelleri, bir önceki yıla ait kira bedeline uygulanacak olan TÜİK’in açıkladığı son on iki aylık oranlar dikkate alınmak suretiyle tespit edilen Yİ-ÜFE +%2 oranındaki refah artış oranıdır. Belirlenen yeni kira bedeli mevcut kiracıya elden veya posta yoluyla tebliğ edilir, kiracının bu durumu kabul etmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder.
Geçici Teminat Bedeli : 4.500,00-TL
İhale Saati : 10:00

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:
Gerçek Kişiler için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

 • İkametgah Kağıdı (Nüfus Müdürlüğü, İlgili Muhtarlık veya e-devletten alınan),

 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır)

 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (250,00-TL),

 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (4.500,00-TL)

 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),

 • Vekaleten ihaleye katılım olması durumunda vekaletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),

 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter onaylı),

 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı),

 • İmza Beyannamesi (Noter onaylı)

 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen Spor Tırmanış Eğitimi Belgesi

 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen Spor Tırmanış Antrenör Belgesi

 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilen Spor Tırmanış Kategorisine ait (A) Sınıfı Milli Sporcu Belgesi

 • Serbest Düşüş Aleti Kullanım Sertifikası

 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname

Tüzel Kişiler için;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır)

 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (250,00-TL),

 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (4.500,00-TL)

 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),

 • Vekaleten ihaleye katılım olması durumunda vekaletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),

 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter tasdikli),

 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname

 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen Spor Tırmanış Eğitimi Belgesi

 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen Spor Tırmanış Antrenör Belgesi

 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilen Spor Tırmanış Kategorisine ait (A) Sınıfı Milli Sporcu Belgesi

 • Serbest Düşüş Aleti Kullanım Sertifikası

 • Tüzel kişilik dernek ise; isteklinin yetkili olduğuna dair Karar Defteri ile yetkilinin noter onaylı İmza Sirküleri.


TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Birimine 24.09.2018 tarih saat 10:00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR