ADALAR BELEDİYE BŞK.

Hediyelik eşya alanı kiraya verilecektir

ADALAR BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859827
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADALAR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜYÜKADA NİZAM MAHALLESİ 4 ADA 3 PARSEL ÖNÜNDE BULUNAN DEMONTE AHŞAP YAPININ

KİRALANMASI

Belediyemize ait Büyükada Nizam Mahallesi ,4 ada,3 parsel önünde, Güldalı Sok 2/1 kapı numaralı yerde bulunan 19 M2 Geçici Demonte Ahşap Vasıflı Yapının Gelen Yerli Ve Yabancı Misafirlere Hizmet Vermek Amacıyla Hediyelik Eşya Satış Yeri olarak aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen, yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.
Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Ahşap Demonte Hediyelik Eşya Satış Yeri” ihalesi 18/09/2018 Salı günü Saat 11:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 250TL’dir.
İsteklilerin;
GERÇEK KİŞİLERDEN: TÜZEL KİŞİLERDEN:

- Nüfus Cüzdanı Sureti
İmza Beyannamesi
- Vekaleten katılınması halinde, noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
İdareye borcu olmadığına dair yazı
- Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İhale dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırıldığına dair Banka Dekontu
İdareye borcu olmadığına dair yazı


Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR.
KİRAYA VERİLECEK OLAN YER:

Sıra No Adres Muhammen Bedeli (Yıllık) Kira Süresi İhale
Tarih ve Saati
%20 Geçici Teminat
1 Büyükada Nizam Mahallesi ,4 ada,3 parsel önünde bulunan 8Gül dalı Sok 2/1 ) Belediyemize ait 19 M2 Geçici Demonte ahşap vasıflı yapımız Gelen Yerli Ve Yabancı Misafirlere Hizmet Vermek Amacıyla Hediyelik Eşya Satış Yeri Mevcut Durumu 1 (bir)yıllık 18.690,38TL (On sekiz bin altı yüz doksan Türk Lirası otuz sekiz kuruş) + KDV 3 yıl 18/09/2018
11:00
11.214,23TL( On bir bin iki yüz on dört Türk Lirası yirmi üç kuruş)
3 (üç)yıllık 56.071,14 TL (Elli altı bin yetmiş birTürk Lirası on dört kuruş) + KDV


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR