KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hayvan pazarında satış alanı kiraya verilecektir

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926544
Şehir : Kahramanmaraş
: 10980
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAHRAMANMARAŞ MANŞET 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Canlı Hayvan Pazarı İçerisindeki 10.980,97 m² yüz ölçümlü alan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda tabloda yer alan 1 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.


Sıra No


İlçe /Mahalle


Ada/ Parsel


Mevkii-No


Süre
(Yıl)


Encümen Tarihi ve Sayısı


Muhammen Bedel
(1 Yıllık)


Geçici
Teminatı (%3)


İhale Tarihi ve Saati

1

Onikişubat/ Hayrullah

1346/123

Canlı Hayvan Pazarı İçerisindeki 10.980,97 m² yüz ölçümlü alan

3

02/01/2019
2019/9

110.000,00 TL +KDV

9.900,00 TL

22/01/2019
14:00

 1. İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü yapılacaktır.

 2. İhaleler ile ilgili şartname 25,00 TL, karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.

 3. İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen işyerlerinin geçici teminatı nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.

 4. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

 1. Tedavüldeki Türk parası;

 2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;

 3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;

 4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;

 1. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;

  1. İkametgâh belgesi,

  2. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

  3. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

  4. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

  5. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

  6. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

  7. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

  8. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

  9. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış “Canlı Hayvan Satıcı Belgesi”

  10. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına veya Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğunu dair belge

  11. Vergi Mükellefi (Hayvancılıkla ile ilgili) olduğunu gösterir belge

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
Not: i, j ve k maddelerinde istenilen belgeler, ortak girişimcilerden biri ihale komisyonuna sunması yeterlidir.
ORTAK GİRİŞİMDE;

  1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

  1. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

  2. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

  3. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

  4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

  5. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

 1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR